Půkmiliarda je doma !

V úterý, 28. července byla s Komerční bankou podepsána „revolvingová smlouva“. Jedná se v podstatě o formu „překlenovacího úvěru pro případ, kdyby finanční prostředky z dotací přišly opožděně a město nemělo finanční prostředky na platby dodavatelům. Pravděpodobnost realizace veškerých připravených investičních akci se tímto aktem zásadně zvýšila.

Čvc
31
Kategorie (ODS) 31-07-2011

Blíží se šestisté výročí upálení mistra Jana Husa. Kostnici 2011 zachytili čeští cykloturisté:

V našem městě rozvíjí svou činnost Komise pro prevenci kriminality při radě města. O její činnosti budeme podrobně informovat; prevence kriminality má v Úvalech svou tradici. Již v předminulém volebním období se na návrh zastupitele MUDr. Jana Šťastného založil při zastupitelstvu Výbor pro prevenci kriminality.

V tomto článku však chceme poukázat na jeden z faktorů, který může v budoucnosti Úvaly ohrozit. Příkladem nám budiž město Plzeň a jeden ze starých článků magazinu Lidových novin:  vykricnik-pro-uvaly .

Uvědomme si, že jsme pro ruské, ukrajinské – či jiné mafiány ideálním působištěm: Město v bezprostřední blízkosti Prahy, které stále nese břímě „noclehárny Prahy“. A noclehárny, ubytovny – a jiné formy superlevného pobytu mafiáni potřebují. Nepotřebují hotely, penziony, turistický ruch a vše, co si ODS i jiné strany dávají do volebních programů. Potřebují skanzenifikované, pusté a nehostinné město, které lze jednodušeji ovládat. A my jim v tom často, bohužel neúmyslně, pomáháme. Na území města prakticky neexistuje slušné místo k přenocování. Viděl v Úvalech někdo autobus s turisty, kteří sem přijeli přenocovat? V Úvalech se poskytuje nehostinné přístřeší za „rychlý prachy“ a málo si uvědomujeme, že tímto aktem ničíme budoucnost města, ale hlavně našich dětí. Úvaly nikdy nebudou „příjemným místem k bydlení“, pokud se namísto gastarbaitrům a jejich mafiánům neotevřou turistům a „středním vrstvám“.

Ano, samzřejmě, že záleží i na „poptávce“. Jenomže: Kde není nabídka … Závěrem nelze než vyzvat úvalské občany, hoteliéry  a vlastně všechny místní podnikatele, aby se v zájmu budoucnosti města – i vzájmu prevence kriminality a bezpečnosti našich dětí nezaměstnávali ani neubytovávali nelegální imigrantya nepodporovali to, co se rozmohlo v Plzni a může jako mor zachvátit Úvaly – i celou naši zem.

Jsme velmi rádi, že se našeho původního nápadu, natočit vzpomínky úvalských seniorů na „elektronický pás“ ujali další osoby a organizace, například pan kronikář, bývalý šéfredaktor Života Úval ing. Procházka a Klub přátel a přírody a historie Úval.

Prvý „spot“ byl natoček již téměř před půlrokem.  Chceme zachytit vzpomínky našich seniorů na události, které hýbaly jejich osobním životem, popřípadě naším městem. Úvaly se rozrůstají a jejich historie by neměla být opomíjena. Musí zde zůstat stopa po těch, kteří zde žili před námi.

Pokud pohasne zájem o minulost, ztratíme podstatnou část své budoucnosti.

Stav úvalských komunikací nám všem ztrpčuje život. Rada města zvažuje možnosti, jak tento neblahý stav zlepšit. V podstatě existuje pět základních cest, jak získat finanční prostředky na zásadní opravy komunikací (a obecně infrastruktury města): 1. Přímé financování z rozpočtu města (zde je však možno použít jen několik milionů ročně, což nás nemůže spasit). 2. Úvěr (ale ten si město bude moci vzít až po splacení současných úvěrů v roce 2013 – splácíme ještě stavbu ČOV, DPS a jiné investice). 3. Zvýšení daně z nemovitosti (stalo se a zastupitelstvo města bylo mnohými občany velmi kritizováno). 4. Vybíráním poplatků za zhodnocení pozemků a nemovitostí napojením na vodu a kanalizaci (tento systém se rozjíždí a mnohé – zejména nově se přistěhované občany „zasáhne“). 5. Dotace (jsou jen ve značně omezené míře a prozatím pouze na komunikace, které jsou v určité „souvztažnosti“ s nějakým veřejně prospěšným zájmem, v našem případě například s MDDM.

Rada města na svém předposledním zasedání schválila kriteria, podle kterých by se měl vytvořit harmonogram rekonstrukcí poškozených komunikací. Jedná se o následující faktory: I. V komunikaci musí být uloženy všechny inženýrské sítě, tedy například splašková kanalizace, vodovod, plynovod, elektické rozvody a veřejné osvětlení. II. Musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy – komunikace musí být v majetku města. III. Komunikace je ve svahu a dochází k masivnímu splavování. IV. Komunikace zajišťuje provoz k významným objektům ve městě z hlediska frekvence dopravní obslužnosti.

Rada města tedy určila kriteria, vlastní výběr komunikací, tedy jmenovitý harmonogram ulic bude schvalovat Výbor pro výstavbu zastupitelstva města.

To byla zpráva o současných snahách vedení města; pokusme se však definovat faktory, které k tak těžkému postižení komunikací vedou a vedly; některé z nich použila současná rada města při vytváření výše uvedených kriterií:

  • Faktor historický. V období socialismu byla města s vedením osvícenějším a naopak. V době, kdy byla lidská práce „levná“ a ceny materiálu regulované si leckde stačili nejen opravit komunikace, ale i vystavět technickou a sociální infrastrukturu. V tomto smyslu měly Úvaly rozhodně smůlu – finanční prostředky se údajně vracely do státního rozpočtu a vnitřní dluh na infrastruktuře a komunikacích narostl do obludných rozměrů.
  • Faktor „podpovrchový“. Je nevhodné upravovat komunikace tam, kde se bude kopat kanalizace, či jiné součásti technické infrastruktury.
  • Faktor „majetkový“. Město nemůže spravovat komunikace v majetku jiných fyzických či právnických osob. A těch je v Úvalech zatraceně moc. V mnohých případech žádají majitelé od města odkoupení těchto komunikací, a to za finanční částky nemalé výše.
  • Faktor „správy“. Celá Pražská silnice, dále Husova ulice, Náměstí Arnošta z Pardubic, Riegerova včetně mostu přes Výmolu, ulice 5.Května a Škvorecká jsou ve správě „Kraje“. Znamená to, že si tlumiče na těchto komunikacích neničíme díky nečinnosti města. Kolínská I/12 zase patří do správy státu …
  • Faktor dotační. Na větší rekonstrukce dotace neexistují, o tom však již byla zmínka výše. Pokud jsme o dotace žádali, pak jsme byli ovlivněni také tím, o jaké dotace se vůbec dalo žádat. Jak známo, zvolili jsme dostavbu školky, nástavbu školy, dostavbu kanalizace, dovybavení čističky a dostavbu rozvodů pitné vody. Na komunikace skutečně použitelné dotace ve větším měřítku vypsány nebyly.
  • Faktor „developerský“. Developer výstavby v oblasti Úvaly-Horoušánky, Hodov a Hájovna nejen že nevybudoval komunikace a účinné odvodnění, nýbrž ani nepřispěl na budování infrastruktury města. Tím navýšil vnitřní dluh města na komunikacích cca o 100 milionů.
  • Faktor finanční. Vzhledem k tomu, že musíme mít připraveny finanční prostředky na spoluúčast při financování výše uvedených investičních akcí a větší dotace na rekonstrukce komunikací neexistují, může si jakékoli vedení našeho města dovolit pouze „záplatování“ nerovností a podobné drobné a dočasné úpravy. To se však může již brzy změnit, pokud se obhájí výše zmíněné zvýšení daně a platby za zhodnocení. Byly provedeny předběžné výpočty, které naznačily, že by Úvaly potřebovaly na rekonstrukce „svých“ komunikací cca 540 milionů Kč …

 

"tankodrom" u kaberny

V sobotu, 8. října se od 13.00 hodin se uskuteční již třetí ročním turnaje v „koulené“ (petanque) o pohár města Úvaly. A tak již dnes zveme všechny milovníky tohoto sportu a doufáme, že nám bude počasí opět přát …

Účastníci 2.ročníku turnaje o pohár města Úvaly v koulené

trvdí ve svém anonymním e-mailu mamlas@volny.cz . Uvádíme celý text:

Králíkárna je to pěkná, chudáci děti. Je to o polovinu kratší než staré třídy a vy tam chcete nacpat 50 dětí? A kvůli tomuhle jste zničily dětem kus zahrady. Vždyť to vypadá jak Čunkovy domky pro cikány. Na starou budovu serete, kdy pořádně opravíte ty slepované schody ke třídám a necháte opravit ty smradlavé záchody. Hlavně se teď budete bít do prsou jak jste zajistily místa ve školce. Jděte se vycpat.

přístavba školky se mamlasovi nelíbí ...