Co se vlastně děje ve Škvorecké a na Slovanech … ?

Chceme reagovat na četné dotazy, které se týkají situaci na komunikacích v oblasti Škvorecké ulice. Není to věru jednoduché:

V ulici Škvorecké probíhají stavby 3 investorů: realizace vodovodních řadů (město Úvaly), pokládka inženýrských sítí (Hostín Development s.r.o. – Palmer Capital a.s.) a demolice a výstavba nového mostu (Středočeský kraj). Dále byl městu předložen záměr firmy Slunečné terasy s.r.o. o připojení plánovaného obytného souboru na vodovod a kanalizaci v ulici Škvorecké (po levé straně směrem z centra na Škvorec).

V rámci probíhajících stavebních prací při výstavbě vodovodních řadů v Škvorecké ulici provedl investor Slunečné terasy s.r.o. připojení na inženýrské sítě na základě smlouvy uzavřené s KSÚS. Investor Slunečné terasy s.r.o. uzavřel smlouvu s KSÚS o vstupu do komunikace a omezení silnice. Za veškeré provedené práce a reklamace si zodpovídá sám, například za to, že došlo k propadu komunikace v místě těchto přípojek a musela být provedena oprava. Za další provedené opravy komunikace po výstavbě vodovodních řadů si zodpovídá zhotovitel společnost IMOS s.r.o. Zhotovitel IMOS předá provedené povrchy komunikace zpět do správy KSÚS, a záleží na nich, zda takto provedený povrch převezmou, nebo zda budou povrchy reklamovány.

Veškeré práce za dodatečné opravy a reklamace si tedy zodpovídají firmy, které „do silnice“ šly a za nimi půjde i finanční plnění.

Je potřeba doplnit, že současné úpravy Škvorecké ulice nejsou definitivní (!!). Definitivní povrch bude realizovat Kraj. Momentálně se projednává dokumentace pro územní řízení na tuto „krajskou“ akci. Bohužel se toto projednání táhne od r. 2008 z důvodu získání souhlasů majitelů pozemků pod komunikací II/101 – Škvoreckou ulicí. Samozřejmě se nabízí otázka, proč nedošlo ke koordinaci výstavby kanalizace a vodovodu (evropské peníze) s rekonstrukcí komunikace (krajské peníze). Odpověď je jednoduchá: Kdo platí, ten rozhoduje – město to nemohlo ovlivnit, aniž by riskovalo, že o dotace z EU přijdeme. Snažili jsme se koordinovat alespoň současnou činnost výše uvedených firem, které čerpaly finanční prostředky ze tří různých a vzájemně nezávislých zdrojů (EU – město Úvaly, Kraj,  soukromé prostředky) a ujišťuji, že to vůbec nebylo jednoduché.

Uzavírka silnice II/101 byla projednána na jednání Rady města již dne 22.2.2012. Následně byl vytvořen harmonogram, který byl několik měsíců upravován zejména tak, aby úplná uzávěrka silnice II/101 byla co nejkratší. I přes různé potíže, které znepříjemňovaly život tamním občanům se úplnou uzavírku podařilo zkrátit na nejmenší možnou míru. Dle harmonogramu probíhá i rekonstrukce mostu ve Škvorecké ulici a uzavírka silnice II/101 bude ukončena 5.11.2012.

Co se týká dopravního značení, rekonstrukce mostu je investicí Středočeského kraje a dopravní značení pro Středočeský kraj zajišťuje firma ASIG. Koordinací výstavby uvedených investičních akcí byl tedy minimalizován dopad na dopravní obslužnost Úval a došlo ke zkrácení doby uzavírky silnice II/101 směr Škvorec. Informovanost občanů byla zajišťována v Životě Úval a na webových stránkách města, které byly průběžně aktualizovány. Po dobu úplných uzavírek ulice Škvorecké (etapizace) byl ponechán vjezd pro osobní dopravní obslužnost do čtvrti Slovany.

Na druhou stranu vedení města rozhodlo o provedení částečné rekonstrukce povrchů některých ulic, po kterých byla vedena objízdná trasa. Tyto úpravy byly prováděny v rozsahu – ulice Srbská – oprava výtluků, křižovatka ul. Srbská a Slovinská – oprava výtluků, vyrovnání terénu, ulice Bulharská, ulice U Přeložky –  vyrovnáním povrchu komunikací asfaltovým recyklátem s prostřikem emulzí. Pro tuto akci město uvolnilo částku 493 595 Kč. Úpravy byly navrženy jako provizorní z důvodu snížení prašnosti a zajištění bezpečnosti objízdné trasy i s vědomím toho, že po ukončení uzavírky silnice II/101 bude pokračováno s výstavbou splaškové kanalizace v ulicích Bulharská, Srbská a Slovinská. Je nutné konstatovat, že zhotovitel kanalizace má v rozpočtu opravu ulic pouze nad výkopem, a to do stavu jako před zahájením prací. Ve většině ulic to byl povrch z uježděného asfaltového recyklátu. Samozřejmostí je oprava povrchu nad přípojkami a v místech poškozených výstavbou.

Na druhou stranu připravujeme s Odborem investic jednu zásadní změnu. Vzhledem k tomu, že tato akce bude na dlouhou dobu poslední a v celkovém plánu rekonstrukcí ulic dojde na staré Slovany až za dlouhou dobu, snažíme se prosadit u dodavatele kanalizace opravu povrchu ulice Ruská v celé šíři. Tato změna si vyžádá výrazné navýšení rozpočtu na celou akci, ale myslím si, že město by tyto finance uvolnit mělo.

Konečný stav by tedy měl být následující: Ulice Ruská, U přeložky, Bulharská a část Srbské budou opraveny v celé šíři vozovky. Ulice Lužická a Slovinská budou opraveny do původního stavu nad výkopem. Bude opravena křižovatka Srbská – Slovinská. Slovany budou odkanalizovány a v krátké době bude vyřešen i tlak pitné vody. Ulice Škvorecká bude mít homogenizovaný povrch, čeká ale na definitivní rekonstrukci.

„Homogenizovaná“ Škvorecká