Publikovaný názor občana J.V.:

Za finanční částku, za kterou Úvaly postavily jídelnu se daly postavit jídelny dvě, někdo se na této zakázce „pořádně“ napakoval, a teď zbývá jen zjistit kdo!

Tabulka rozpočtu:

Jak jistě všichni intenzivně vnímáme, probíhá rekonstrukce drážního koridoru, která zásadním způsobem ovlivňuje život v našem městě. Vedení města se velmi intenzivně do příprav této rekonstrukce zapojilo a v důsledku toho dojde i k některým významným změnám pro naše město úspěšným. Konkrétně se jedná o „legalizaci“ průchodu po „rampě“ spojující severní části města s centrem – buduje se zde nový chodník s veřejným osvětlením, o zprůchodnění podchodu pod nástupišti směrem k Mlýnskému rybníku – takže mnoho občanů se na nádraží dostane velmi rychle, o novou dešťovou kanalizaci v ulice Na Spojce, nový podchod pod železničním přejezdem a hlavně: zcela nový koridor, bez nepoužívaných budov, s parkovištěm pro 100 aut, s bezbariérovými, krytými nástupišti.

Je mi skutečně velmi líto, že je zátěž, kterou město v době rekonstrukce prožívá, úmyslně a tendenčně některými volebními seskupeními zneužívána v rámci negativisticky zaměřené předvolební kampaně. Považuji to za velmi hanebné, město jakoby se stalo rukojmím komunálních voleb. Ano, jednotlivé dílčí problémy vznikají – a dalo se předpokládat, že vznikat budou. Problémy jsou ale od toho, aby se řešily.  Rekonstrukce drážního koridoru je svým rozsahem obrovská a byla jistě nezbytná. Odhaduji, že se jen v samotných Úvalech proinvestuje přibližně miliarda Kč. A to už za trochu nepohodlí určitě stojí.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta města

Úno
16

tvrdí ve svém anonymním e-mailu mamlas@volny.cz . Uvádíme celý text:

Králíkárna je to pěkná, chudáci děti. Je to o polovinu kratší než staré třídy a vy tam chcete nacpat 50 dětí? A kvůli tomuhle jste zničily dětem kus zahrady. Vždyť to vypadá jak Čunkovy domky pro cikány. Na starou budovu serete, kdy pořádně opravíte ty slepované schody ke třídám a necháte opravit ty smradlavé záchody. Hlavně se teď budete bít do prsou jak jste zajistily místa ve školce. Jděte se vycpat.

Nový pavilon MŠ Kollárova pro 50 dětí

Dne 14. 2. 2014 slavnostně otevřen „Dům volnočasových aktivit v Úvalech čp. 65“. Po standardním přestřižení pásky a po krátkém úvodu starosty města MUDr. Šťastného následovala prohlídka prostor.

Dům, který byl zrekonstruován za prostředky Evropské Unie a za spolufinancování městem, bude sloužit občanům jako zázemí pro volnočasové aktivity; pro děti, dospělé i seniory. Je to krásný dárek občanům na konci volebního období současné koalice pod vedením ODS.

Stále se diskutuje o vhodnosti či nevhodnosti výstavby v oblasti Hostýna. Proto předkládám „SWOT analýzu“, a to bez dalšího komentáře, názor ať si udělá každý sám.

 

 SOUČASNOST

          SILNÉ STRÁNKY 

 • Možnost výstavby v intravilánu města díky   rozšíření kapacity zejména technické, ale i sociální infrastruktury města.
 • Získání prostředků ve výši 80 milionů Kč na   kofinancování dotací z EU   v dotačním období 2007 – 2014,   v současné chvíli dosahují investice v tomto období realizované   k částce 630 milionů Kč.
 • Čistá voda z káranských řadů v Úvalech.
 • Stop opakujícím se výpadkům ČOV vzniklým nadměrným     přívozem „mrtvé“ splaškové vody z jímek (díky odkanalizování   většiny   města).
 •   Splnění norem pro odkanalizování města.
 •   Rekonstrukce a zkapacitnění rozvodů pitné   vody.
 •   Rozšíření   kapacity ČOV o 100%.
 •   Revitalizace   centrálních vodotečí a   rybníků.
 • Navýšení počtu míst v MŠ o 120.
 • Rozšíření kapacity ZŠ.
 •   Rozvoj služeb –   stále je ale ještě   převaha „dovozu“ nad „vývozem“.

 

         SLABÉ STRÁNKY

 • Vzhledem k tomu, že   se výstavba teprve rozbíhá, neprojevují se v současné době její případné   negativní důsledky. Současný nedostatek míst v MŠ, vyčerpaná kapacita ZŠ   a další skutečnosti vyplývají z nekoordinované suburbánní výstavby   v devadesátých letech a ze skutečnosti, že výstavba na Slovanech nebyla   sledována paralelním budováním sociální infrastruktury.

 

 BUDOUCNOST

                    PŘÍLEŽITOSTI            

 •   (*Zajištěno ve smlouvě s developerem)
 • Eliminace možnosti suburbánního rozšiřování města     jižním směrem (výstavba na Hostýně je v urbanistickém pojetí).
 • Získání mateřské školy v hodnotě cca 29 milionů   *
 • Získání integrované základní školy a mateřské školy *
 • Získání veřejných prostor a veřejné zeleně dostupné   všem občanům v hodnotě 56 milionů Kč *
 • Revitalizace zeleně v údolí Škvoreckého potoka *
 • Parková úprava v okolí Přišimaského potoka a   v dalších lokalitách v hodnotě 36 milionů Kč *
 • Navýšení rozpočtových příjmů města o cca 35 milionů     Kč ročně.
 • Rychlé splacení úvěru 110 milionů Kč, které si     město vzalo na spolufinancování dotací z EU v období 2007 –   2014.
 • Možnost získání dalších úvěrů, zejména na nezbytný   vodovodní  obchvat Jiren, výstavbu nové ČOV a rekonstrukce komunikací.
 • Vyrovnání „vnitřního dluhu města“, který ještě   v roce 2007 činil zhruba 1,5 miliardy Kč.
 • Získání finančních prostředků na dostavbu či   výstavbu ZŠ.
 •   Dosažení   prostupnosti dříve   neprostupné krajiny.
 •   Zabránění   „skanzenifikaci města“   z nedostatku finančních prostředků na nutné   rekonstrukce a   investice.
 •   Pozitivní zvrat   v ekonomické   situaci města díky masivnímu rozvoji služeb a zvýšení počtu pracovních míst   na území města – převaha   „vývozu“ nad „dovozem“.
 •   Upevnění vedoucí   pozice města   v mikroregionu.
 • Šance stát se „obcí z rozšířenou působností“.
 • Šance stát se obslužným centrem celého „Úvalska“.
         HROZBY 

 • Nedostatek pitné vody.
 • Nedostatečná kapacita ČOV.
 • Nedostatek míst   v ZŠ.
 • Neúměrná   dopravní zátěž.

 

I když nás povodně trochu zaskočily a rybníky Fabrák, Jámy a Kalák již posloužily jako částečná ochrana před povodní, uskutečnilo se 19. června „slavnostní napouštění“. Revitalizace stála přiblížně 15 milionů Kč. Celkově se v období 2007 až 2013 v Úvalech proinvestovalo více než-li 600 milionů Kč.

ale v této chvíli se jedná pouze o záměr ilustrovaný jednoduchou „studií“.

6. listopadu 2012 se v domě s pečovatelskou službou (Náměstí Svobody) od 18. hodin uskuteční „veřejné projednání“ této problematiky.

Prvý návrh na rozšíření lisovny předložilo vedení Essa Czech v roce 2004. Tento návrh byl megalomanický a v zastupitelstvu města neprošel. Tehdejší stanovisko místního sdružení ODS na původní verzi rozšiřování bylo také negativní.

Podnik Essa Czech tedy v Úvalech existuje již přes deset let. Můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit – dělat cokoli, ale vygumovat z mapy Úval jej již nelze.  Co však můžeme, je dosáhnout určité symbiozy a využít existenci tohoto podniku pro řešení některých dalších problémů, které Úvaly tíží. Lze vést diskuzi o tom, že dojde k zastřešení některých dnes hlučných provozů, zastřešení překládky materiálu a podobných záležitostí –  a že dojde k vytvoření většího odhlučňovacího valu.

Essa Czech by měla podstatnou mírou přispět na řešení problémů okolních lokalit jako je Hodov, Hájovna a Zálesí: veřejné osvětlení, komunikace, prostory pro sportovní aktivity a podobně. Součástí nyní navrhovaného „rozšíření“ by mělo být, například, i předání pozemku o rozloze cca 1 ha městu; jedná se o pozemek mezi lisovnou a Hodovem, pod současným „valem“. Mohou zde být kurty, dětské hřiště, cokoli.

Rozdíl mezi současným a budoucím stavem zachycuje tato vizualizace: vizualizace_Essa_Czech

Prozatím jde tedy pouze o studii, realizace podléhá schvalovacímu procesu v rámci příslušných legislativních norem. Jde ovšem o to, zda-li bude město nadále bojovat s větrnými mlýny, anebo si také „shrábne“ trochu té mouky, kterou umelou …

Chceme reagovat na četné dotazy, které se týkají situaci na komunikacích v oblasti Škvorecké ulice. Není to věru jednoduché:

V ulici Škvorecké probíhají stavby 3 investorů: realizace vodovodních řadů (město Úvaly), pokládka inženýrských sítí (Hostín Development s.r.o. – Palmer Capital a.s.) a demolice a výstavba nového mostu (Středočeský kraj). Dále byl městu předložen záměr firmy Slunečné terasy s.r.o. o připojení plánovaného obytného souboru na vodovod a kanalizaci v ulici Škvorecké (po levé straně směrem z centra na Škvorec).

V rámci probíhajících stavebních prací při výstavbě vodovodních řadů v Škvorecké ulici provedl investor Slunečné terasy s.r.o. připojení na inženýrské sítě na základě smlouvy uzavřené s KSÚS. Investor Slunečné terasy s.r.o. uzavřel smlouvu s KSÚS o vstupu do komunikace a omezení silnice. Za veškeré provedené práce a reklamace si zodpovídá sám, například za to, že došlo k propadu komunikace v místě těchto přípojek a musela být provedena oprava. Za další provedené opravy komunikace po výstavbě vodovodních řadů si zodpovídá zhotovitel společnost IMOS s.r.o. Zhotovitel IMOS předá provedené povrchy komunikace zpět do správy KSÚS, a záleží na nich, zda takto provedený povrch převezmou, nebo zda budou povrchy reklamovány.

Veškeré práce za dodatečné opravy a reklamace si tedy zodpovídají firmy, které „do silnice“ šly a za nimi půjde i finanční plnění.

Je potřeba doplnit, že současné úpravy Škvorecké ulice nejsou definitivní (!!). Definitivní povrch bude realizovat Kraj. Momentálně se projednává dokumentace pro územní řízení na tuto „krajskou“ akci. Bohužel se toto projednání táhne od r. 2008 z důvodu získání souhlasů majitelů pozemků pod komunikací II/101 – Škvoreckou ulicí. Samozřejmě se nabízí otázka, proč nedošlo ke koordinaci výstavby kanalizace a vodovodu (evropské peníze) s rekonstrukcí komunikace (krajské peníze). Odpověď je jednoduchá: Kdo platí, ten rozhoduje – město to nemohlo ovlivnit, aniž by riskovalo, že o dotace z EU přijdeme. Snažili jsme se koordinovat alespoň současnou činnost výše uvedených firem, které čerpaly finanční prostředky ze tří různých a vzájemně nezávislých zdrojů (EU – město Úvaly, Kraj,  soukromé prostředky) a ujišťuji, že to vůbec nebylo jednoduché.

Uzavírka silnice II/101 byla projednána na jednání Rady města již dne 22.2.2012. Následně byl vytvořen harmonogram, který byl několik měsíců upravován zejména tak, aby úplná uzávěrka silnice II/101 byla co nejkratší. I přes různé potíže, které znepříjemňovaly život tamním občanům se úplnou uzavírku podařilo zkrátit na nejmenší možnou míru. Dle harmonogramu probíhá i rekonstrukce mostu ve Škvorecké ulici a uzavírka silnice II/101 bude ukončena 5.11.2012.

Co se týká dopravního značení, rekonstrukce mostu je investicí Středočeského kraje a dopravní značení pro Středočeský kraj zajišťuje firma ASIG. Koordinací výstavby uvedených investičních akcí byl tedy minimalizován dopad na dopravní obslužnost Úval a došlo ke zkrácení doby uzavírky silnice II/101 směr Škvorec. Informovanost občanů byla zajišťována v Životě Úval a na webových stránkách města, které byly průběžně aktualizovány. Po dobu úplných uzavírek ulice Škvorecké (etapizace) byl ponechán vjezd pro osobní dopravní obslužnost do čtvrti Slovany.

Na druhou stranu vedení města rozhodlo o provedení částečné rekonstrukce povrchů některých ulic, po kterých byla vedena objízdná trasa. Tyto úpravy byly prováděny v rozsahu – ulice Srbská – oprava výtluků, křižovatka ul. Srbská a Slovinská – oprava výtluků, vyrovnání terénu, ulice Bulharská, ulice U Přeložky –  vyrovnáním povrchu komunikací asfaltovým recyklátem s prostřikem emulzí. Pro tuto akci město uvolnilo částku 493 595 Kč. Úpravy byly navrženy jako provizorní z důvodu snížení prašnosti a zajištění bezpečnosti objízdné trasy i s vědomím toho, že po ukončení uzavírky silnice II/101 bude pokračováno s výstavbou splaškové kanalizace v ulicích Bulharská, Srbská a Slovinská. Je nutné konstatovat, že zhotovitel kanalizace má v rozpočtu opravu ulic pouze nad výkopem, a to do stavu jako před zahájením prací. Ve většině ulic to byl povrch z uježděného asfaltového recyklátu. Samozřejmostí je oprava povrchu nad přípojkami a v místech poškozených výstavbou.

Na druhou stranu připravujeme s Odborem investic jednu zásadní změnu. Vzhledem k tomu, že tato akce bude na dlouhou dobu poslední a v celkovém plánu rekonstrukcí ulic dojde na staré Slovany až za dlouhou dobu, snažíme se prosadit u dodavatele kanalizace opravu povrchu ulice Ruská v celé šíři. Tato změna si vyžádá výrazné navýšení rozpočtu na celou akci, ale myslím si, že město by tyto finance uvolnit mělo.

Konečný stav by tedy měl být následující: Ulice Ruská, U přeložky, Bulharská a část Srbské budou opraveny v celé šíři vozovky. Ulice Lužická a Slovinská budou opraveny do původního stavu nad výkopem. Bude opravena křižovatka Srbská – Slovinská. Slovany budou odkanalizovány a v krátké době bude vyřešen i tlak pitné vody. Ulice Škvorecká bude mít homogenizovaný povrch, čeká ale na definitivní rekonstrukci.

„Homogenizovaná“ Škvorecká