Parkování u koupaliště bude letos konečně regulováno

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu automobilů se město Úvaly potýká s problémem parkování u koupaliště. Situace je rok od roku horší. Návštěvníci koupaliště přijíždějící automobily vůbec nerespektují dopravní předpisy a neostýchají se své vozy zaparkovat na zákazech stání a dokonce i ve vjezdech.

Bohužel, existuje i nebezpečí, že se do oblasti koupaliště i do oblasti Ztraceného Korce nedostanou v případě nutnosti hasiči, nebo záchranné služby.

Řešení této situace není vůbec jednoduché, ač by se to na prvý pohled mohlo zdát. Není účelem tohoto sdělení vyjmenovávat legislativní, finanční, personální a jiné překážky, které brání zavedení takového systému, který by byl přijat jako nejlogičtější.

Přesto jsme se pro tuto sezónu rozhodli situaci řešit a prosíme všechny občany, kteří v dané lokalitě žijí, i ty, kteří budou koupaliště navštěvovat, aby nám vyšli vstříc při realizaci opatření níže uvedených. Jsme si skutečně vědomi toho, že námi navržený systém má několik nedostatků, odpovídá však současným, jak bylo již řečeno „legislativním“, „finančním“ a „personálním“ možnostem města. Velmi děkujeme za pochopení.

Nyní k navrhovaným opatřením:

V prostoru před koupalištěm vzniknou 4 parkovací plochy. Bude se jednat o takzvanou červenou, žlutou, modrou a zelenou parkovací zónu. Tyto zóny by měli při dodržování správného parkování pojmout až na 250 automobilů.

Systém bude fungovat tak, že v prostoru křižovatky s ulicemi Mánesova a Horova bude vedle komunikace umístěna kabina s pracovníkem, který bude rozdávat parkovací karty, na které bude vyznačeno příslušné parkoviště a na kterou bude vratná záloha.

Opakuji: VRATNÁ ZÁLOHA, čímž se můžeme vyhnout problémům s legitimností vybírání parkovacích poplatků, vykazováním zisku, daňovým přiznáním a tak dále …

Na každou parkovací plochu je spočítán počet parkovacích karet, který odpovídá kapacitě parkoviště. Jakmile se vyčerpá kapacita všech parkovacích karet ve všech čtyřech zónách, bude umístěna před vjezd do ulic Mánesova a Horova cedule, že kapacita parkoviště je již plná.

Při opuštění koupaliště bude každému, po odevzdání parkovací karty, dvacetikorunová záloha vrácena.

Obsluhující osoba bude bez parkovací karty a vratné zálohy pouštět jen vozidla majitelů bydlících v ulicích Horova a Ztracený Korec. Buď na občanský průkaz, nebo na povolení,  vztaženému k SPZ, o tom ještě diskutujeme.

Zároveň budeme v rámci možností spolupracovat s Policií ČR, abychom co nejvíce zamezili parkování mimo vymezené plochy.

Městská policie, která by v tomto případě byla ideálním prostředkem kontroly parkování, bude moci situaci kolem koupaliště, bohužel, řešit až příští sezónu.

Pevně věřím, že výše uvedená opatření uleví obyvatelům ulic přilehlých koupališti a ještě jednou prosím o podporu výše uvedených opatření, která sice nejsou ideální, ale mohou být, v případě vzájemného pochopení a spolupráce, účinná.

 

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

„Bezpečná sobota“ se konala 14. září a neměla chybu; v červnu 1014 bude další !!!

Fotodokumentace z „bezpečné soboty“ 2013:

https://www.facebook.com/zazitkova.prevence#!/media/set/?set=a.689734677723324.1073741834.635335333163259&type=1

a také zde: http://www.mddmuvaly.cz/gallery/bezpecna-sobota/

 

I když se toho v Úvalech za posledních šest let udělalo hodně, stále nám, jako damoklův meč, visí nad hlavou jeden obrovský dluh:Chybí místo pro sportovní vyžití našich „náctiletých“, chybí místo pro „skejťáky“ !!Jistě, byly snahy využít rozličná místa: parkoviště za poštou, oblast „lomu“ … Město vhodné pozemky, bohužel, nemá.

A přesto: Co prostor pod oblouky našeho krásného viaduktu ? Současná černá skládka se bude likvidovat v souvislosti s rekonstrukcí koridoru, realizuje se procházková zóna podél Výmoly … Domníváme se, že stojí za uváženou tento námět dále rozpracovat a dáme podnět vedení města, aby tak učinilo.

 

Takže – městskou policii mít nebudeme. Alespoň prozatím. „Pro“ hlasovalo jen pět zastupitelů : Šťastný (ODS), Štěpánovský (ODS), Krutský (bezpartijní na kandidátce ODS), Poláková (Otevřené Úvaly) a Breda (Otevřené Úvaly). „Proti“ byli Váňová (ODS), Kolařík (bezpartijní na kandidátce ODS) a Mahdal (Otevřené Úvaly). Jednání zastupitelstva se nezúčastnili zastupitelé Borecký (Otevřené Úvaly), Morávek (KSČM) a Linhart (bezpartijní na kandidátce TOP 09). Dva zastupitelé za ČSSD, jeden zastupitel za Top 09 a jedna zastupitelka za Otevřené Úvaly  se hlasování zdrželi. Padl návrh, aby byly dořešeny některé záležitosti, které se vznikem městské policie souvisí. A to se určitě stane. Blíže o městské policii na www.bezpecneuvaly.cz

Vandalové na Mararykově stezce

Případ z noci na 30.listopadu 2012: Tak tu máme prvý poškozený strom. K případu byla zavolána státní policie, ale je velmi nejisté, zda-li se pachatel najde. Skutečně si myslíme, že je městská policie zbytečná ? Vsadím se, že v krátkém časovém intervalu přijdou na pořad další stromy a záhy poté „parková zahrada“ za č.p. 95. Tímto vyhlašuji, že ze svých vlastních prostředků daruji 5 tisíc Kč tomu, jehož informace povedou k dopadení toho (nebo „těch“), kteří tento strom v noci na dnešek zničili.

Více naleznete na: http://www.mestouvaly.cz/ulamany-strom-na-namesti

V této chvíli se opravuje průchod v domě „za sochou“ a dokončuje rampa vedoucí do parku, který nákladem téměř 4 milionů Kč vznikl na pozemku města, pod č.p. 18. Děti se rozhodně mají na co těšit – a rodiče také, vznikla zde hezká odpočinková zóna. Ozývají se ale i hlasy, že se vytvožila další zóna pro „feťáky“; ostatně: právě díky jim muselo před časem zaniknout dětské hřiště nad Výmolou, které bylo naprosto zdevastované.

Ochranu dětských hřišť, včetně toho nového na fotografii – a včetně veškerých parkových a odpočinkových zón, by zajišťovala městská policie. Pokud ovšem zastupitelstvo její vznik neschválí, bude problém a pravděpodobně se neubráníme dalším devastacím …

No – uvidíme ! Mezi zastupiteli jsou její příznivci i odpůrci. Příslušné materiály pro rozhodování zastupitelstva města jsou zpracovány a formou ankety proběhne i „veřejná diskuze“; materiály jsou zveřejněny již nyní, a to ZDE: http://www.bezpecneuvaly.cz/navrh-vzniku-mestske-policie-duvodova-zprava-pro-zastupitelstvbo-mesta/?preview=true&preview_id=157&preview_nonce=9086dcec96

ANKETNÍ LÍSTEK

Vedení a rada města Úvaly řeší v současné době i problém „myslivecké chaty“ na Vinici. V prvé řadě je potřebné zjistit, kdo je vlastně jejím majitelem, neboť „myslivci“ prošli v nedávné minulosti významnou reorganizací. V každém případě však není možné, aby se v „chatě“ dělo to, co se tam děje nyní.

 

 

 

 

A vypadá to, že již od 1.1. 2013. Přípravné materiály jsou již prakticky vyhotoveny a rada města by o dáné záležitosti měla jednat v říjnu. Do té doby bude známo i stanovisko komise pro prevenci kriminality. 7. záři jsme navštívili centrum městské policie v Čelákovicích. I Čelákovičtí se museli poprat s řadou problémů – a my se od nich můžeme v mnohých věcech poučit.

 

 

Již v předminulém volebním období schválilo zastupitelstvo města prvý ze tří kroků změny územního plánu v oblasti Hostína a tím pootevřelo cestu k tomu, aby se zde mohl nějaký investiční záměr vůbec realizovat.

Nové zastupitelstvo města, které zahájilo svoji činnost ve volebním období 2006 – 2010 tento záměr podpořilo tím, že v prosinci roku 2006 odsouhlasilo krok druhý. Teprve na základě této skutečnosti zakoupila pozemky investiční společnost MEI a započala spolupráce mezi tímto developerem a městem, která vyvrcholila schválením „smlouvy o spolupráci“ mezi městem a investorem a schválením třetího a posledního kroku změny územního plánu zastupitelstvem města dne 17. dubna 2008.

Hlasovací „skore“ však nebylo 8:7, jak někteří dezinformují, nýbrž 8:5, neboť dva zastupitelé se hlasování zdrželi.

Následovalo několik seminářů pro občany i zastupitele, na kterých byli přítomní podrobně seznamováni s investičním záměrem společnosti MEI; hlavní podstatou nové výstavby na Hostíně je to, že se nejedná o výstavbu „suburbánní“, nýbrž urbanistickou. V tom se zcela zásadně liší od toho, co se dělo v severních oblastech našeho města – a co se praktikuje v okolí Úval.

Dne 22. května 2008 pak zastupitelstvo schválilo i urbanistickou „územní studii“, podle níž se bude výstavba v oblasti Hostína dále řídit.

Téměř o rok později, v březnu 2009 schválilo zastupitelstvo města další krok: změnu územního plánu za budoucí přeložkou silnice I/12. I tento krok vyvolal četné diskuze, byl však již jen logickým pokračováním kroků předchozích. Změnu územního plánu „za přeložkou“ schválilo zastupitelstvo ještě přesvědčivějším poměrem hlasů: 9:5 (jeden ze zastupitelů se zasedání nezúčastnil).

Položme si však otázku co by se stalo, kdyby vše dopadlo opačně. Pomiňme nyní všechna pozitiva a negativa, která sebou výstavba přinese a zamysleme se nad tím, co by následovalo, kdyby zastupitelstvo změnu územního plánu a smlouvu s investorem v dubnu 2008 neschválilo. Důsledky by se projevily hned v mnoha rovinách:

1) Reakce investora. Město by se pravděpodobně muselo soudně bránit žalobě o zmaření investic, neboť společnost MEI zakoupila pozemky v oblasti Hostína až po té, kdy zastupitelstvo v prosinci 2006 odsouhlasilo druhý krok změny územního plánu. Soudní řízení by bylo jistě finančně velmi zatěžující, ať by již nakonec dopadlo jakkoli. Je nutné připomenout, že prvý krok ke změně územního plánu podporující výstavbu na Hostíně byl učiněn již ve volebním období 2002 – 2006.

2) Pověst města. Úvaly by se staly zónou,  které se by se slušní investoři vyhýbali jakožto prostoru rizikovému.

3) Osud pozemků.  Investor by pozemky rozprodal – je pravděpodobné, že by se zájemci rekrutovali především z řad „zlatokopů“, existovalo by ovšem i riziko, že se lukrativní pozemky v bezprostřední blízkosti Prahy dostanou do rukou imigrantů a v Úvalech vznikne cizojazyčná enkláva.

4) Urbanismus. Je nanejvýš pravděpodobné, že by se již neopakovala situace, kdy je investor ochoten stavět na základě kvalitní urbanistické studie; pravděpodobnější by byl vznik suburbánní „sídelní kaše“.

 5) Závora. Město by se pravděpodobně v sebeobraně uchýlilo k vydání „stavební uzávěry“ na danou oblast; bylo by však jen otázkou času, kdy – kdo a za jakých podmínek „závoru“ odstraní. Riziko korupce by bylo obrovské.

6) Finanční ztráta. Město by utrpělo finanční ztrátu skládající se z následujících složek:

  • nulový příspěvek od investora výstavby v Hostíně (ztráta cca 80 mil.Kč),
  • nulové příspěvky od investorů v jiných oblastech města, neboť výstavbě kdekoli v intravilánu města již musí předcházet rekonstrukce a dostavba technické infrastruktury; vzhledem k nemožnosti získat finanční prostředky od dalších investorů „najednou a předem“ – a tím nemožnosti „předbudovat“ infrastrukturu by bylo nutné položit stavební uzávěru na všechny lokality ve městě (ztráta cca 100 mil.Kč),
  •  jen minimální navýšení rozpočtu díky stagnaci počtu obyvatel (ztráta cca 35  mil. Kč ročně),
  • zcela minimální využití dotačních titulů z důvodu neschopnosti spolufinancování  (ztráta cca 300 – 700 mil. Kč).

7) Skanzenifikace. Vzhledem k zadluženosti města a výše uvedeným ztrátám by nemohlo dojít k zásadnějším změnám jeho vzhledu; naopak – problémy s komunikacemi a další faktory, které občanům sužují  život by nemohly být řešeny. Taktéž rozvoj služeb by byl zcela minimální, neboť by přetrvával současný stav, kdy jsou „dováženy“ z Prahy.

8) Stavební uzávěr na celé Úvaly.  Dalším velmi negativním důsledkem by bylo zastavení jakékoli výstavby ve městě z důvodu nedostatečné vodohospodářské infrastruktury – konkrétně díky nízkému tlaku vody, nedostatečné síti kanalizace a nedostatečné kapacitě ČOV. Požadavek na zastavení veškeré výstavby vznesl provozovatel naší vodohospodářské sítě (VaK Mladá Boleslav) již na počátku roku 2008.

9) Kolaps systému odvozu odpadních vod. Díky nedostatečně rychlému rozšiřování kapacity splaškové kanalizace by se opakovaly stavy známé z léta 2007, kdy ČOV nepřijímala odpadní vody. Majitelé jímek by byli trvale nuceni vydávat za odvoz do vzdálených ČOVvysoké finanční částky.

10) Ohrožení povrchových vod a povodně. Nedostatek finančních prostředků by vedl i k neschopnosti zbudovat ochranu před náplavovými dešti, k ohrožení soustavy rybníků a koupaliště a zhoršení bezpečnostní situace při záplavových deštích.

11) Vyčerpání zbytku finančních rezerv. Díky nemožnosti rekonstruovat infrastrukturu by dříve nebo později docházelo k havarijním stavům, což dokazuje i pasportizace provedená v rámci vytvoření Integrovaného plánu rozvoje; tato pasportizace odhalila vnitřní dluh na infrastruktuře ve výši kolem tři čtvrti miliardy Kč. Finanční otázka řešení havarijních stavů je plně v kompetenci města.

12) Konzervace nežádoucí dopravní situace. Díky nedostatku finančních prostředků by se město nemohlo podílet na kofinancování rekonstrukce prostoru u nádraží i v jiných lokalitách – zátěž by však, díky výstavbě v okolních obcích dále vzrůstala.

13) Ztráta pozice v mikroregionu. Úvaly by mohly ztratit vedoucí pozici v oblasti na východ od Prahy; zejména by se mohly stát „přívěskem“ rozvíjejícího se Škvorce.  Absolutní nedostatek finančních prostředků na rozvoj sportu, kultury a zájmovou činnost všeho typu.

 14)  Zhoršující se sociální struktura. Ke zhoršení by došlo jednak ve smyslu demografickém (došlo by ke stárnutí a ke zvýšeným nárokům na sociální systém), jednak ve smyslu kvalitativním – nežádoucí stav, kdy naše město slouží jako ubytovna sezónních nekvalifikovaných pracovních sil, by se prohluboval.

15) Vzestup kriminality. Výše uvedené důvody by směřovaly k prohlubování stavu, kdy se Úvaly považují za „noclehárnu Prahy“; charakter skanzenifikovaného města by přímo sváděl k tomu, aby se v Úvalech budovaly primitivní ubytovací kapacity pro sezónní dělníky – a aby se ve městě zvyšoval počet ilegálních imigrantů. Tyto okolnosti by vedly k postupnému, plíživému, ale nezadržitelnému vzestupu kriminality. O městské policii, jejíž vznik se právě připravuje, by jistě nemohlo být ani řeči.

Co konstatovat závěrem?

Snad to, že dnes, po pěti letech od schválení výstavby na Hostíně, si mnohé z výše uvedených patnácti bodů přestáváme uvědomovat; že bereme jako samozřejmost současný „rozmach“ Úval a jeho vymaňování ze socialistické – a postsocialistické letargie. Že nevnímáme, jak se postupně rozvíjí obchod a služby na základě zvýšené poptávky při zvýšeném počtu obyvatel. Jak se (bohužel jen pomalu) mění poměr mezi „dovozem a vývozem“; i v komunální sféře totiž platí základní ekonomické pravidlo, že pokud převládá dovoz nad vývozem, město chudne. Ale o tom snad až v jiném článku …