Na „sociálních sítích“ se v těchto dnech rozvinula legrační diskuze o „pomníčcích“. Tyto „menhiry“ se v našich městech a obcích množí jako houby po dešti v souvislosti s dokončenými investicemi různého typu, které byly dotovány z prostředků Evropské Unie. V Úvalech nám takto vzniká přímo stonehenge, neboť jsme byli v získávání těchto dotací nadprůměrně úspěšní. Na menhirech je umístěna pamětní deska, na níž je uvedeno KDO se na financování akce podílel, někdy i PROČ.

Vytvořit správný menhir s tabulí, tedy tak zvanou „trvalou pamětní desku“ není ale vůbec jednoduché. Naštěstí existuje „grafický manuál publicity Operačního programu životní prostředí“, který lze získat na adrese  http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/9/2964-Graficky%20manual%20publicity%20pro%20OPZP%2004-2010.pdf.

Pravděpodobně prvá „trvalá pamětní deska“ byla vztyčena starostou ing Černým a menhir obsahuje informaci o tom, že nám Evropská unie přispěla na rekonstrukci mostku přes Výmolu. A tak se založila „tradice pomníčků starostů“. (viz obrázek).

 

 

MENHIR

BUBLINA SPLASKLA, ALE …

Představte si, že by v prvé a druhém tahu sportky vytažena odlišná čísla a přítomný notář to popletl a do protokolu zapsal dvakrát stejná čísla, a to čísla druhého tahu. To  přesně se stalo při „losovačce“, nic míň, nic více.

Jak se tedy nakonec ukázalo, celá aféra kolem navrácení evropské dotace ve výši 68 milionů na akci „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly byla jen bublinou vypouštěnou do prostředí předvolebních půtek. A bublina praskla, ukázalo se, že pochybení skutečně bylo na straně notářky, která zápis dělala až několik dní po „losovačce“ a jaksi se „spletla“. Protokol z průběhu losování opravila „notářskou doložkou“ 7.května 2014.

Ano, bylo to velmi nepříjemné, byli jsme v zorném poli sdělovacích prostředků, které dychtí po senzacích a aférách, aby lidé kupovali noviny a koukali na televizi.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nepodlehli panice a hodnotili tuto „aféru“ v kontextu dnešní politicky znesvárněné doby, kdy se stalo módou kydat hnůj a pohazovat bahnem.

Těm, kteří panice podlehli, a zejména těm, kteří si přihodili svou hrstku hnoje, či hroudu bahna chci vzkázat následující:

 • Je prokazatelné, že město Úvaly při přípravě žádostí o dotace z fondů Evropské Unie v žádném případě nepochybilo, vždy postupovalo v souladu s platnou legislativou a pravidly EU.
 • Za dobu mého působení ve funkci starosty se snížil vnitřní dluh města na infrastruktuře, který ještě před osmi lety činil cca 1,5 miliardy Kč, přibližně o 630 milionů Kč; ke každé koruně úvěru byly Úvaly schopny přidat dalších 5 Kč ze svého rozpočtu a z jiných zdrojů. Evropské fondy jsme čerpali velmi úspěšně.
 • Jsem přesvědčen o tom, že právě v době mého „starostování“ byly nastartovány pozitivní změny vedoucí k tomu, aby se Úvaly staly přívětivým „obslužným centrem mikroregionu“ – a jsem na to hrdý.

Bude trvat ještě několik volebních období, než se vnitřní dluh, který vznikl především v období socialismu, vyrovná; pokud kdokoli slibuje příznivější perspektivu, lže.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Oprava protokolu o losování …

Stále se diskutuje o vhodnosti či nevhodnosti výstavby v oblasti Hostýna. Proto předkládám „SWOT analýzu“, a to bez dalšího komentáře, názor ať si udělá každý sám.

 

 SOUČASNOST

          SILNÉ STRÁNKY 

 • Možnost výstavby v intravilánu města díky   rozšíření kapacity zejména technické, ale i sociální infrastruktury města.
 • Získání prostředků ve výši 80 milionů Kč na   kofinancování dotací z EU   v dotačním období 2007 – 2014,   v současné chvíli dosahují investice v tomto období realizované   k částce 630 milionů Kč.
 • Čistá voda z káranských řadů v Úvalech.
 • Stop opakujícím se výpadkům ČOV vzniklým nadměrným     přívozem „mrtvé“ splaškové vody z jímek (díky odkanalizování   většiny   města).
 •   Splnění norem pro odkanalizování města.
 •   Rekonstrukce a zkapacitnění rozvodů pitné   vody.
 •   Rozšíření   kapacity ČOV o 100%.
 •   Revitalizace   centrálních vodotečí a   rybníků.
 • Navýšení počtu míst v MŠ o 120.
 • Rozšíření kapacity ZŠ.
 •   Rozvoj služeb –   stále je ale ještě   převaha „dovozu“ nad „vývozem“.

 

         SLABÉ STRÁNKY

 • Vzhledem k tomu, že   se výstavba teprve rozbíhá, neprojevují se v současné době její případné   negativní důsledky. Současný nedostatek míst v MŠ, vyčerpaná kapacita ZŠ   a další skutečnosti vyplývají z nekoordinované suburbánní výstavby   v devadesátých letech a ze skutečnosti, že výstavba na Slovanech nebyla   sledována paralelním budováním sociální infrastruktury.

 

 BUDOUCNOST

                    PŘÍLEŽITOSTI            

 •   (*Zajištěno ve smlouvě s developerem)
 • Eliminace možnosti suburbánního rozšiřování města     jižním směrem (výstavba na Hostýně je v urbanistickém pojetí).
 • Získání mateřské školy v hodnotě cca 29 milionů   *
 • Získání integrované základní školy a mateřské školy *
 • Získání veřejných prostor a veřejné zeleně dostupné   všem občanům v hodnotě 56 milionů Kč *
 • Revitalizace zeleně v údolí Škvoreckého potoka *
 • Parková úprava v okolí Přišimaského potoka a   v dalších lokalitách v hodnotě 36 milionů Kč *
 • Navýšení rozpočtových příjmů města o cca 35 milionů     Kč ročně.
 • Rychlé splacení úvěru 110 milionů Kč, které si     město vzalo na spolufinancování dotací z EU v období 2007 –   2014.
 • Možnost získání dalších úvěrů, zejména na nezbytný   vodovodní  obchvat Jiren, výstavbu nové ČOV a rekonstrukce komunikací.
 • Vyrovnání „vnitřního dluhu města“, který ještě   v roce 2007 činil zhruba 1,5 miliardy Kč.
 • Získání finančních prostředků na dostavbu či   výstavbu ZŠ.
 •   Dosažení   prostupnosti dříve   neprostupné krajiny.
 •   Zabránění   „skanzenifikaci města“   z nedostatku finančních prostředků na nutné   rekonstrukce a   investice.
 •   Pozitivní zvrat   v ekonomické   situaci města díky masivnímu rozvoji služeb a zvýšení počtu pracovních míst   na území města – převaha   „vývozu“ nad „dovozem“.
 •   Upevnění vedoucí   pozice města   v mikroregionu.
 • Šance stát se „obcí z rozšířenou působností“.
 • Šance stát se obslužným centrem celého „Úvalska“.
         HROZBY 

 • Nedostatek pitné vody.
 • Nedostatečná kapacita ČOV.
 • Nedostatek míst   v ZŠ.
 • Neúměrná   dopravní zátěž.

 

I když nás povodně trochu zaskočily a rybníky Fabrák, Jámy a Kalák již posloužily jako částečná ochrana před povodní, uskutečnilo se 19. června „slavnostní napouštění“. Revitalizace stála přiblížně 15 milionů Kč. Celkově se v období 2007 až 2013 v Úvalech proinvestovalo více než-li 600 milionů Kč.

Chceme reagovat na četné dotazy, které se týkají situaci na komunikacích v oblasti Škvorecké ulice. Není to věru jednoduché:

V ulici Škvorecké probíhají stavby 3 investorů: realizace vodovodních řadů (město Úvaly), pokládka inženýrských sítí (Hostín Development s.r.o. – Palmer Capital a.s.) a demolice a výstavba nového mostu (Středočeský kraj). Dále byl městu předložen záměr firmy Slunečné terasy s.r.o. o připojení plánovaného obytného souboru na vodovod a kanalizaci v ulici Škvorecké (po levé straně směrem z centra na Škvorec).

V rámci probíhajících stavebních prací při výstavbě vodovodních řadů v Škvorecké ulici provedl investor Slunečné terasy s.r.o. připojení na inženýrské sítě na základě smlouvy uzavřené s KSÚS. Investor Slunečné terasy s.r.o. uzavřel smlouvu s KSÚS o vstupu do komunikace a omezení silnice. Za veškeré provedené práce a reklamace si zodpovídá sám, například za to, že došlo k propadu komunikace v místě těchto přípojek a musela být provedena oprava. Za další provedené opravy komunikace po výstavbě vodovodních řadů si zodpovídá zhotovitel společnost IMOS s.r.o. Zhotovitel IMOS předá provedené povrchy komunikace zpět do správy KSÚS, a záleží na nich, zda takto provedený povrch převezmou, nebo zda budou povrchy reklamovány.

Veškeré práce za dodatečné opravy a reklamace si tedy zodpovídají firmy, které „do silnice“ šly a za nimi půjde i finanční plnění.

Je potřeba doplnit, že současné úpravy Škvorecké ulice nejsou definitivní (!!). Definitivní povrch bude realizovat Kraj. Momentálně se projednává dokumentace pro územní řízení na tuto „krajskou“ akci. Bohužel se toto projednání táhne od r. 2008 z důvodu získání souhlasů majitelů pozemků pod komunikací II/101 – Škvoreckou ulicí. Samozřejmě se nabízí otázka, proč nedošlo ke koordinaci výstavby kanalizace a vodovodu (evropské peníze) s rekonstrukcí komunikace (krajské peníze). Odpověď je jednoduchá: Kdo platí, ten rozhoduje – město to nemohlo ovlivnit, aniž by riskovalo, že o dotace z EU přijdeme. Snažili jsme se koordinovat alespoň současnou činnost výše uvedených firem, které čerpaly finanční prostředky ze tří různých a vzájemně nezávislých zdrojů (EU – město Úvaly, Kraj,  soukromé prostředky) a ujišťuji, že to vůbec nebylo jednoduché.

Uzavírka silnice II/101 byla projednána na jednání Rady města již dne 22.2.2012. Následně byl vytvořen harmonogram, který byl několik měsíců upravován zejména tak, aby úplná uzávěrka silnice II/101 byla co nejkratší. I přes různé potíže, které znepříjemňovaly život tamním občanům se úplnou uzavírku podařilo zkrátit na nejmenší možnou míru. Dle harmonogramu probíhá i rekonstrukce mostu ve Škvorecké ulici a uzavírka silnice II/101 bude ukončena 5.11.2012.

Co se týká dopravního značení, rekonstrukce mostu je investicí Středočeského kraje a dopravní značení pro Středočeský kraj zajišťuje firma ASIG. Koordinací výstavby uvedených investičních akcí byl tedy minimalizován dopad na dopravní obslužnost Úval a došlo ke zkrácení doby uzavírky silnice II/101 směr Škvorec. Informovanost občanů byla zajišťována v Životě Úval a na webových stránkách města, které byly průběžně aktualizovány. Po dobu úplných uzavírek ulice Škvorecké (etapizace) byl ponechán vjezd pro osobní dopravní obslužnost do čtvrti Slovany.

Na druhou stranu vedení města rozhodlo o provedení částečné rekonstrukce povrchů některých ulic, po kterých byla vedena objízdná trasa. Tyto úpravy byly prováděny v rozsahu – ulice Srbská – oprava výtluků, křižovatka ul. Srbská a Slovinská – oprava výtluků, vyrovnání terénu, ulice Bulharská, ulice U Přeložky –  vyrovnáním povrchu komunikací asfaltovým recyklátem s prostřikem emulzí. Pro tuto akci město uvolnilo částku 493 595 Kč. Úpravy byly navrženy jako provizorní z důvodu snížení prašnosti a zajištění bezpečnosti objízdné trasy i s vědomím toho, že po ukončení uzavírky silnice II/101 bude pokračováno s výstavbou splaškové kanalizace v ulicích Bulharská, Srbská a Slovinská. Je nutné konstatovat, že zhotovitel kanalizace má v rozpočtu opravu ulic pouze nad výkopem, a to do stavu jako před zahájením prací. Ve většině ulic to byl povrch z uježděného asfaltového recyklátu. Samozřejmostí je oprava povrchu nad přípojkami a v místech poškozených výstavbou.

Na druhou stranu připravujeme s Odborem investic jednu zásadní změnu. Vzhledem k tomu, že tato akce bude na dlouhou dobu poslední a v celkovém plánu rekonstrukcí ulic dojde na staré Slovany až za dlouhou dobu, snažíme se prosadit u dodavatele kanalizace opravu povrchu ulice Ruská v celé šíři. Tato změna si vyžádá výrazné navýšení rozpočtu na celou akci, ale myslím si, že město by tyto finance uvolnit mělo.

Konečný stav by tedy měl být následující: Ulice Ruská, U přeložky, Bulharská a část Srbské budou opraveny v celé šíři vozovky. Ulice Lužická a Slovinská budou opraveny do původního stavu nad výkopem. Bude opravena křižovatka Srbská – Slovinská. Slovany budou odkanalizovány a v krátké době bude vyřešen i tlak pitné vody. Ulice Škvorecká bude mít homogenizovaný povrch, čeká ale na definitivní rekonstrukci.

„Homogenizovaná“ Škvorecká

A začne se s pozvolnou realizací změn, které jsou pro naše město tak potřebné. V této chvíli se zdá, že by k zásadním změnám mohlo dojít již koncem tohoto volebního období. No uvidíme ! Každopádně se budeme snažit ! Znění návrhu koncepce si můžete stáhnout ZDE: Uvaly_Dopravni_studie_koncept

 

Dalším „vánočním dárkem“, která jsme si nadělili, byla jistě oprava ulice Vítězslava Nováka. Jedná se o počátek rozsáhlých oprav komunikací, které chce vedení města v následujících letech realizovat …

Nikoli pozvolna, ale poměrně rychle se realizují invstiční akce na území města Úvaly. Buduje se kanalizace, otevřel se nový pavilon mateřské školy a základní škola se hbitě nastavuje.

Před několika dny se konala malá slavnost při příležitosti otevření nových čistících linek naší čističky odpadních vod. Kapacita čistička se navýšila o 100 % a město již bude odkanalizováno z devadesáti procent.

Slavnostní přestřižení pásky provedli kroměstarosty města i zástupce firmy VRV, firmy KUNST, firmy Hydroprojekt a firmy MEI – ted všech, kteří se na výstavně finančně, nebo dodavatelsky podíleli.

Stav úvalských komunikací nám všem ztrpčuje život. Rada města zvažuje možnosti, jak tento neblahý stav zlepšit. V podstatě existuje pět základních cest, jak získat finanční prostředky na zásadní opravy komunikací (a obecně infrastruktury města): 1. Přímé financování z rozpočtu města (zde je však možno použít jen několik milionů ročně, což nás nemůže spasit). 2. Úvěr (ale ten si město bude moci vzít až po splacení současných úvěrů v roce 2013 – splácíme ještě stavbu ČOV, DPS a jiné investice). 3. Zvýšení daně z nemovitosti (stalo se a zastupitelstvo města bylo mnohými občany velmi kritizováno). 4. Vybíráním poplatků za zhodnocení pozemků a nemovitostí napojením na vodu a kanalizaci (tento systém se rozjíždí a mnohé – zejména nově se přistěhované občany „zasáhne“). 5. Dotace (jsou jen ve značně omezené míře a prozatím pouze na komunikace, které jsou v určité „souvztažnosti“ s nějakým veřejně prospěšným zájmem, v našem případě například s MDDM.

Rada města na svém předposledním zasedání schválila kriteria, podle kterých by se měl vytvořit harmonogram rekonstrukcí poškozených komunikací. Jedná se o následující faktory: I. V komunikaci musí být uloženy všechny inženýrské sítě, tedy například splašková kanalizace, vodovod, plynovod, elektické rozvody a veřejné osvětlení. II. Musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy – komunikace musí být v majetku města. III. Komunikace je ve svahu a dochází k masivnímu splavování. IV. Komunikace zajišťuje provoz k významným objektům ve městě z hlediska frekvence dopravní obslužnosti.

Rada města tedy určila kriteria, vlastní výběr komunikací, tedy jmenovitý harmonogram ulic bude schvalovat Výbor pro výstavbu zastupitelstva města.

To byla zpráva o současných snahách vedení města; pokusme se však definovat faktory, které k tak těžkému postižení komunikací vedou a vedly; některé z nich použila současná rada města při vytváření výše uvedených kriterií:

 • Faktor historický. V období socialismu byla města s vedením osvícenějším a naopak. V době, kdy byla lidská práce „levná“ a ceny materiálu regulované si leckde stačili nejen opravit komunikace, ale i vystavět technickou a sociální infrastrukturu. V tomto smyslu měly Úvaly rozhodně smůlu – finanční prostředky se údajně vracely do státního rozpočtu a vnitřní dluh na infrastruktuře a komunikacích narostl do obludných rozměrů.
 • Faktor „podpovrchový“. Je nevhodné upravovat komunikace tam, kde se bude kopat kanalizace, či jiné součásti technické infrastruktury.
 • Faktor „majetkový“. Město nemůže spravovat komunikace v majetku jiných fyzických či právnických osob. A těch je v Úvalech zatraceně moc. V mnohých případech žádají majitelé od města odkoupení těchto komunikací, a to za finanční částky nemalé výše.
 • Faktor „správy“. Celá Pražská silnice, dále Husova ulice, Náměstí Arnošta z Pardubic, Riegerova včetně mostu přes Výmolu, ulice 5.Května a Škvorecká jsou ve správě „Kraje“. Znamená to, že si tlumiče na těchto komunikacích neničíme díky nečinnosti města. Kolínská I/12 zase patří do správy státu …
 • Faktor dotační. Na větší rekonstrukce dotace neexistují, o tom však již byla zmínka výše. Pokud jsme o dotace žádali, pak jsme byli ovlivněni také tím, o jaké dotace se vůbec dalo žádat. Jak známo, zvolili jsme dostavbu školky, nástavbu školy, dostavbu kanalizace, dovybavení čističky a dostavbu rozvodů pitné vody. Na komunikace skutečně použitelné dotace ve větším měřítku vypsány nebyly.
 • Faktor „developerský“. Developer výstavby v oblasti Úvaly-Horoušánky, Hodov a Hájovna nejen že nevybudoval komunikace a účinné odvodnění, nýbrž ani nepřispěl na budování infrastruktury města. Tím navýšil vnitřní dluh města na komunikacích cca o 100 milionů.
 • Faktor finanční. Vzhledem k tomu, že musíme mít připraveny finanční prostředky na spoluúčast při financování výše uvedených investičních akcí a větší dotace na rekonstrukce komunikací neexistují, může si jakékoli vedení našeho města dovolit pouze „záplatování“ nerovností a podobné drobné a dočasné úpravy. To se však může již brzy změnit, pokud se obhájí výše zmíněné zvýšení daně a platby za zhodnocení. Byly provedeny předběžné výpočty, které naznačily, že by Úvaly potřebovaly na rekonstrukce „svých“ komunikací cca 540 milionů Kč …

 

"tankodrom" u kaberny