Jak jistě všichni intenzivně vnímáme, probíhá rekonstrukce drážního koridoru, která zásadním způsobem ovlivňuje život v našem městě. Vedení města se velmi intenzivně do příprav této rekonstrukce zapojilo a v důsledku toho dojde i k některým významným změnám pro naše město úspěšným. Konkrétně se jedná o „legalizaci“ průchodu po „rampě“ spojující severní části města s centrem – buduje se zde nový chodník s veřejným osvětlením, o zprůchodnění podchodu pod nástupišti směrem k Mlýnskému rybníku – takže mnoho občanů se na nádraží dostane velmi rychle, o novou dešťovou kanalizaci v ulice Na Spojce, nový podchod pod železničním přejezdem a hlavně: zcela nový koridor, bez nepoužívaných budov, s parkovištěm pro 100 aut, s bezbariérovými, krytými nástupišti.

Je mi skutečně velmi líto, že je zátěž, kterou město v době rekonstrukce prožívá, úmyslně a tendenčně některými volebními seskupeními zneužívána v rámci negativisticky zaměřené předvolební kampaně. Považuji to za velmi hanebné, město jakoby se stalo rukojmím komunálních voleb. Ano, jednotlivé dílčí problémy vznikají – a dalo se předpokládat, že vznikat budou. Problémy jsou ale od toho, aby se řešily.  Rekonstrukce drážního koridoru je svým rozsahem obrovská a byla jistě nezbytná. Odhaduji, že se jen v samotných Úvalech proinvestuje přibližně miliarda Kč. A to už za trochu nepohodlí určitě stojí.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta města

Parkování u koupaliště bude letos konečně regulováno

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu automobilů se město Úvaly potýká s problémem parkování u koupaliště. Situace je rok od roku horší. Návštěvníci koupaliště přijíždějící automobily vůbec nerespektují dopravní předpisy a neostýchají se své vozy zaparkovat na zákazech stání a dokonce i ve vjezdech.

Bohužel, existuje i nebezpečí, že se do oblasti koupaliště i do oblasti Ztraceného Korce nedostanou v případě nutnosti hasiči, nebo záchranné služby.

Řešení této situace není vůbec jednoduché, ač by se to na prvý pohled mohlo zdát. Není účelem tohoto sdělení vyjmenovávat legislativní, finanční, personální a jiné překážky, které brání zavedení takového systému, který by byl přijat jako nejlogičtější.

Přesto jsme se pro tuto sezónu rozhodli situaci řešit a prosíme všechny občany, kteří v dané lokalitě žijí, i ty, kteří budou koupaliště navštěvovat, aby nám vyšli vstříc při realizaci opatření níže uvedených. Jsme si skutečně vědomi toho, že námi navržený systém má několik nedostatků, odpovídá však současným, jak bylo již řečeno „legislativním“, „finančním“ a „personálním“ možnostem města. Velmi děkujeme za pochopení.

Nyní k navrhovaným opatřením:

V prostoru před koupalištěm vzniknou 4 parkovací plochy. Bude se jednat o takzvanou červenou, žlutou, modrou a zelenou parkovací zónu. Tyto zóny by měli při dodržování správného parkování pojmout až na 250 automobilů.

Systém bude fungovat tak, že v prostoru křižovatky s ulicemi Mánesova a Horova bude vedle komunikace umístěna kabina s pracovníkem, který bude rozdávat parkovací karty, na které bude vyznačeno příslušné parkoviště a na kterou bude vratná záloha.

Opakuji: VRATNÁ ZÁLOHA, čímž se můžeme vyhnout problémům s legitimností vybírání parkovacích poplatků, vykazováním zisku, daňovým přiznáním a tak dále …

Na každou parkovací plochu je spočítán počet parkovacích karet, který odpovídá kapacitě parkoviště. Jakmile se vyčerpá kapacita všech parkovacích karet ve všech čtyřech zónách, bude umístěna před vjezd do ulic Mánesova a Horova cedule, že kapacita parkoviště je již plná.

Při opuštění koupaliště bude každému, po odevzdání parkovací karty, dvacetikorunová záloha vrácena.

Obsluhující osoba bude bez parkovací karty a vratné zálohy pouštět jen vozidla majitelů bydlících v ulicích Horova a Ztracený Korec. Buď na občanský průkaz, nebo na povolení,  vztaženému k SPZ, o tom ještě diskutujeme.

Zároveň budeme v rámci možností spolupracovat s Policií ČR, abychom co nejvíce zamezili parkování mimo vymezené plochy.

Městská policie, která by v tomto případě byla ideálním prostředkem kontroly parkování, bude moci situaci kolem koupaliště, bohužel, řešit až příští sezónu.

Pevně věřím, že výše uvedená opatření uleví obyvatelům ulic přilehlých koupališti a ještě jednou prosím o podporu výše uvedených opatření, která sice nejsou ideální, ale mohou být, v případě vzájemného pochopení a spolupráce, účinná.

 

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

 

Takže – městskou policii mít nebudeme. Alespoň prozatím. „Pro“ hlasovalo jen pět zastupitelů : Šťastný (ODS), Štěpánovský (ODS), Krutský (bezpartijní na kandidátce ODS), Poláková (Otevřené Úvaly) a Breda (Otevřené Úvaly). „Proti“ byli Váňová (ODS), Kolařík (bezpartijní na kandidátce ODS) a Mahdal (Otevřené Úvaly). Jednání zastupitelstva se nezúčastnili zastupitelé Borecký (Otevřené Úvaly), Morávek (KSČM) a Linhart (bezpartijní na kandidátce TOP 09). Dva zastupitelé za ČSSD, jeden zastupitel za Top 09 a jedna zastupitelka za Otevřené Úvaly  se hlasování zdrželi. Padl návrh, aby byly dořešeny některé záležitosti, které se vznikem městské policie souvisí. A to se určitě stane. Blíže o městské policii na www.bezpecneuvaly.cz

Vandalové na Mararykově stezce