USNESENÍ

Sněmu místního sdružení ODS

konaného dne 14. dubna 2015

Přítomno 14 členů místního sdružení (viz prezenční listina). Sněm je usnášeníschopný. Členové MS ODS a hosté uctili minutou ticha památku zesnulého člena pana Jiřího Kejře.

Jako host vystoupil Mgr. Martin Kupka, předseda oblasti a místopředseda ODS.

USNESENÍ č. 1/2015: Sněm schvaluje přijetí nových členů: pana Josefa Krutského, JUDr. Helenu Jukinovou a paní Evu Jackovou.

USNESENÍ č. 2/2015: Za předsedu místního sdružení byl tajnou volbou zvolen MUDr. Jan Šťastný.

USNESENÍ č. 3/2015: Za místopředsedy místního sdružení byli tajnou volbou zvoleni pan  Josef Štěpánovský a ing. Alexis Kimbembe.

USNESENÍ č. 4/2015: Sněm místního sdružení ODS rozhodl,

  1. že vzhledem k počtu členů nebude volena rada MS a o záležitostech bude rozhodovat přímo členská základna,
  2. že se schůze členské základny a hostů se budou uskutečňovat nejméně jedenkrát do měsíce, a to každé první úterý v měsíci.

USNESENÍ č. 5/2015: Aklamací byla zvolena paní Danuše Pajasová pokladnicí

USNESENÍ č. 6/2015: Delegáty na oblastní sněm byli zvolení: MUDr. Jan Šťastný, Josef       Štěpánovský, ing. Alexis Kimbembe a jako náhradníci (bez pořadí) ostatní členové.

USNESENÍ č. 7/2015: Kandidáty na Regionální sněm byli zvoleni: MUDr. Jan Šťastný, Josef Štěpánovský a Alexis Kimbembe

USNESENÍ č. 8/2015: Kandidáty do kontrolních a revizních komisí ODS byli zvoleni Miloslav   Zeman a JUDr. Helena Jukinová.

USNESENÍ č. 9/2015: Sněm místního sdružení ODS doporučuje na funkci předsedy oblasti Mgr. Martina Kupku.

USNESENÍ č. 10/2015: Sněm místního sdružení ODS doporučuje do rady oblastního sdružení pana Josefa Štěpánovského a ing. Alexise Kimbembe.

USNESENÍ č. 11/2015: Sněm místního sdružení ODS

  1. souhlasí s čestným členstvím v ODS paní Emmy Struskové, paní Ludmily Sedlmajerové a paní Miloslavy Skrbkové.
  2. pověřuje předsedu ODS projednáním této záležitosti v orgánech ODS.