I když nás povodně trochu zaskočily a rybníky Fabrák, Jámy a Kalák již posloužily jako částečná ochrana před povodní, uskutečnilo se 19. června „slavnostní napouštění“. Revitalizace stála přiblížně 15 milionů Kč. Celkově se v období 2007 až 2013 v Úvalech proinvestovalo více než-li 600 milionů Kč.

Úvaly – 2.června 2013:  Zpráva povodňové komise

Během noci z 1. na 2. června docházelo k zaplavování zejména sklepních prostor nemovitostí v rizikových oblastech, a vodou z vodotečí, v ojedinělých případech  vodou z luk a polí – a místy i vzestupem vody spodní. Tuto situaci, až do ranních hodin dne 2. Června, v oblasti Úval a okolí zvládala úvalská jednotka dobrovolných hasičů. Situaci průběžně monitorovali pracovníci technických služeb města, kteří současně, v mezích možností, likvidovali nánosy větví ve vodotečích, zejména nad mosty a lávkami.

K prudkému vzestupu hladiny místních vodotečí došlo v dopoledních hodinách 2. června a mezi 13. až 15. hodinou došlo, dle názoru odborníků, ke zvýšení hladiny nad úroveň padesátileté vody. Zároveň došlo k dalšímu zvýšení spodní vody, která zaplavila kotelnu a část přízemí základní školy a pravděpodobně i některých soukromých nemovitostí.

Určitou „brzdou“ záplavy byla skutečnost, že byly v Úvalech zaplaveny dva prázdné rybníky (Kalák a Fabrák), které jsou těsně po revitalizaci a měly být napuštěny 4. června. Tato brzda však, vzhledem k rozsáhlosti záplav fungovala pouze velmi krátce – nicméně k určitému pozdržení záplavy došlo.

Přibližně kolem 14. hodiny došlo k prolomení části dřevěného stavidla rybníku Mlýnského, které se, bohužel – díky tlaku vody, nepodařilo uvolnit ve dřívějších hodinách. Nicméně – vzhledem k rozsáhlosti záplav nepřineslo toto prolomení výraznější zlepšení situace. Někteří občané vyslovili názor, že by včasné vypuštění Mlýnského rybníka zabránilo vytopení nemovitostí v povodí Výmoly nad ním. Tento předpoklad je však zcela mylný, nemovitosti nad Mlýnským rybníkem jsou téměř o dva metry výše, než-li je hladina tohoto rybníku. Ostatně, jak se prokázalo – protržení hráze přineslo úlevu pouze samotnému objektu „Prokůpkova mlýna“.

Povodí místních potoků, zejména Výmoly se postupně proměnilo v „řeku“ místy až přibližně 50 metrů širokou, záleželo na rozlehlosti terénu. Zaplavena byla i právě zkolaudovaná nová parková zahrada. Pravděpodobně došlo i k znehodnocení biologických procesů v ČOV.

Panovaly obavy, aby voda potoku Výmola nezaplavila místní koupaliště; to se nestalo – paradoxně a nečekaně však došlo k částečnému znehodnocení vody v koupališti z opačné strany, ze zalesněné stráně.

Starosta města svolal jednání městské povodňové komise, Po vyhodnocení situace v různých oblastech města byly učiněny následující závěry:

  1. Situace bude nadále monitorována pracovníky technických služeb.
  2. Protipovodňové bariery (například pytle s pískem), vyjma některých menších lokalizací, jsou vzhledem k rozsáhlosti záplav neúčinné.
  3. Bariery budou aplikovány pouze místně, místa určí vedoucí technických služeb.
  4. Technické služby města budou nadále odstraňovat překážky ve vodotečích, zejména v oblasti mostů a můstků.
  5. Jednotka dobrovolných hasičů začne intenzivně odčerpávat vodu tam, kde je to možné, zejména z prostor základní školy.
  6. Monitorována bude část úřadu města v areálu bývalého podniku „Multitec“ a archiválie zde uložené budou přeneseny do vyšších pater.
  7. Neočekává se, že by ve větší míře docházelo k tomu, že by občané města ztratili bydliště bez náhrady, v případě, že k tomu dojde, budou tito občané umístěny do prostor úřadu, nebo jiných vhodných provizorních prostor.

Další jednání povodňové komise, tentokráte již 3.června stanovilo řadu konkrétních úkolů: Bude provedena kontrola statiky mostů a můstků. Bude zjištěn rozsah poškození vodotečí, rybníků, koupaliště, nové parkové zahrady, ČOV, DPS, bytového fondu města a základní školy. Bude prověřena možnost získání finančních prostředků na nápravu škod.

Povodňová komise vyzývá občany, aby v případě dalšího zvýšení vody ve vodotečím a rybnících dbali vysoké opatrnosti – a aby se zejména děti nedostaly do míst s vysokým rizikem.

V případě potřeby se občané mohou obracet na složky záchranného systému.