To „nezodpovědné město“ prý chystá další „podraz na občany“!!

„Došlo ke zdražení odvozu odpadních vod ze žump“ !!

„Město nechrání zájmy občanů“ !!

Jak to tedy vlastně je ??

Od 1. 1. 2013 se stala novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnost Stavokomplet spol. s r.o. Uskutečnit koncesní řízení (KŘ) na nového provozovatele bylo podmínkou Evropské Unie, bez jejíž splnění bychom nedostali dotace na kanalizaci a vodu (investice ve výši cca 350 milionů Kč). K uskutečnění KŘ jsme tedy byli donuceni (sami jsme je rozhodně vypisovat nechtěli), platilo zde známé pravidlo, že „kdo dává, ten rozhoduje“ – dávala EU; my jsme museli jen poslušně činit to, co přilétalo z Bruselu. V KŘ podala společnost Stavokomplet výrazně nejvýhodnější nabídku, díky níž mohla být přes zvýšení sazby DPH snížena celková cena pro vodné a stočné na rok 2013 o 4,07 Kč/m3.

V zájmu bezproblémového chodu biologických procesů na čističce odpadních vod (ČOV) bude od 1.4.2013 zavedena tak zvaná „kategorizace odpadních vod“. Jedná se o to, že pouze splaškovou vodu víceméně „čerstvě“ dovezenou lze likvidovat stejným způsobem, jako vodu přitékající kanalizací, přičemž limit „čerstvosti odpadní vody“ jsou tři měsíce. Pokud tedy bude určitá domácnost likvidovat odpadní vodu z jímky každé tři měsíce, bude významně finančně zvýhodněna.

Musí být tedy zaveden nový systém sledování svozu odpadních vod fekálními vozy a k tomu dojde od 1.4.2013. Kromě ochrany chemicko – biologických procesů probíhajících v ČOV dojde druhotně i k zásadnímu omezení neekologické likvidace odpadních vod mimo ČOV.

Zvýšená ochrana chemicko-biologických procesů v ČOV prostřednictvím kategorizace chrání majitele jímek před vícenáklady spojenými se selháním čistících procesů na ČOV, tedy nutností odvozu vod z jímek do vzdálených ČOV!

Od 1. 4. 2013 bude tedy zaveden pro svoz fekálií následující systém kategorií pro likvidaci 1 m3 odpadní vody v ČOV (ceny nezahrnují náklady svozců na dopravu do ČOV, jejich zisk z podnikatelské činnosti a podobné náklady !!):

  • Domácnosti A (likvidace na ČOV za 45 Kč/m3 vč. DPH) – obyvatelé, kteří vyvážejí odpadní vody pravidelně, nejméně však 1 x za 3 měsíce
  • Domácnosti B (likvidace na ČOV za 69 Kč/m3 vč. DPH) – obyvatelé, kteří vyvážejí odpadní vody pravidelně, méně však než 1 x za 3 měsíce
  • Ostatní C (cena bude stanovována individuálně podle typu odpadních vod) – různé druhy provozů a průmyslu, usazený kal ze septiků, vyhnilá splašková voda apod.

ČOV Úvaly bude i nadále přijímat pouze odpadní vody z území města. Pro každou nemovitost, která není připojena na kanalizaci, bude proto vystaveno potvrzení, které je třeba si bezplatně vyzvednout na podatelně MěÚ Úvaly.

Toto potvrzení je nutné nechat si při každém vyvážení odpadních vod potvrdit provozovatelem fekálního vozu s uvedením data odvozu. Toto potvrzení bude sloužit jako evidence pro obyvatele, kterým bude v případě nejasností dokládat zařazení do příslušné kategorie.

Provozovateli fekálního vozu je nově zavedena povinnost nahlásit na ČOV, od koho odpadní vody přiváží a podle toho mu bude stanovena cena. Na ČOV tak vznikne jednoduchá evidence, kdo a jak často odpadní vody vyváží, která bude podkladem pro zařazení do kategorií.

Po přechodné období do 1. 4. 2013 budou dovezené odpadní vody likvidovány všem domácnostem za 45 Kč/m3 vč. DPH.

Na závěr souhrn nejdůležitějších skutečností:

  1. Likvidace, respektive ekologická (!!) likvidace odpadních vod z jímek je výhradní povinností majitelů jímek, nikoli města.
  2. Neekologická likvidace je přestupkem a v některých případech i trestným činem.
  3. „Svoz odpadních vod“ je služba, kterou neorganizuje město, jedná se o zcela soukromý podnikatelský záměr svozců. Jakýkoli zásah města do provozování této služby by byl, bezpochyby, napaden jako „narušování konkurenčního prostředí“.
  4. K výše uvedené „kategorizaci“ došlo výhradně z důvodu ochrany biologických procesů, které v ČOV probíhají; tato ochrana bude mít, mimo jiné, i pozitivní ekonomické důsledky.
  5. Pokud by se stalo (podobně jako v roce 2007), že selžou biologické pochody v ČOV (tehdy se tak stalo díky nadměrnému přísunu odpadních vod z jímek do ČOV díky nezodpovědnému chování svozců a chybnému systému kontrol svozců ze strany provozovatele), pak by bylo nutné odvážet odpadní vody do vzdálených ČOV a svoz by se prodražil. I z tohoto důvodu byl zaveden systém kategorizace, který de-facto i chrání majitele jímek před takovýmito vícenáklady (!!)
  6. „Kategorizace“ nejen, že chrání peněženky těch, kteří vyvážejí své jímky v kratších intervalech, v důsledku brání i tomu, aby se odpadní vody likvidovaly neekologicky a nezodpovědně, například mimo ČOV: majitel jímky totiž obdrží povrzení o vývozu – a na ČOV existuje seznam jímek; pokud by došlo k neekologické likvidaci, dostal by se majitel jímky do „kategorie B“ se všemi ekonomickými důsledky.
  7. Po dohodě s provozovatelem (Stavokompletem) může město ovlivnit cenu za likvidaci m3 odpadní vody z jímek v ČOV, a to se stalo v případě platby na odvoz m3 odpadní vody v „kategorii A“, kde cena zůstala stejná jako u předchozího provozovatele; v žádném případě nemůže město ovlivnit cenu za odvoz do ČOV, která je určována výhradně svozci.

 

 

 

Led
15

Beze slov: http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/ceska-republika-narod-pivaru

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří !

 

I když se toho v Úvalech za posledních šest let udělalo hodně, stále nám, jako damoklův meč, visí nad hlavou jeden obrovský dluh:Chybí místo pro sportovní vyžití našich „náctiletých“, chybí místo pro „skejťáky“ !!Jistě, byly snahy využít rozličná místa: parkoviště za poštou, oblast „lomu“ … Město vhodné pozemky, bohužel, nemá.

A přesto: Co prostor pod oblouky našeho krásného viaduktu ? Současná černá skládka se bude likvidovat v souvislosti s rekonstrukcí koridoru, realizuje se procházková zóna podél Výmoly … Domníváme se, že stojí za uváženou tento námět dále rozpracovat a dáme podnět vedení města, aby tak učinilo.

 

Děkuji všem za přání k mým narozeninám. Asi začínám býti pamětníkem. Rozhodně mne zaujala fotka, kterou přikládám a kterou před několika dny zveřejnilo i-dnes. Fotku bych nazval „málo jsem si stoupl na špičky“ a proč, to znázorňuje modrá šipka, kterou jsem přikreslil. Jo, jo, už je to dvacet let …

MUDr. Jan Šťastný, starosta města, t.č. 59 let

Takže – městskou policii mít nebudeme. Alespoň prozatím. „Pro“ hlasovalo jen pět zastupitelů : Šťastný (ODS), Štěpánovský (ODS), Krutský (bezpartijní na kandidátce ODS), Poláková (Otevřené Úvaly) a Breda (Otevřené Úvaly). „Proti“ byli Váňová (ODS), Kolařík (bezpartijní na kandidátce ODS) a Mahdal (Otevřené Úvaly). Jednání zastupitelstva se nezúčastnili zastupitelé Borecký (Otevřené Úvaly), Morávek (KSČM) a Linhart (bezpartijní na kandidátce TOP 09). Dva zastupitelé za ČSSD, jeden zastupitel za Top 09 a jedna zastupitelka za Otevřené Úvaly  se hlasování zdrželi. Padl návrh, aby byly dořešeny některé záležitosti, které se vznikem městské policie souvisí. A to se určitě stane. Blíže o městské policii na www.bezpecneuvaly.cz

Vandalové na Mararykově stezce

                Čeká nás rok 2013

Vážení a milí občané, je to skutečně tak: vstupujeme do nového roku, a jako každoročně, dovolím si i letos sepsat pár vět o tom, co je – a co nás v tomto roce čeká. V prvé řadě mi však dovolte, abych vám – i vašim rodinám upřímně popřál do nového roku hodně zdraví, lásky a osobní spokojenosti.

Minulý rok by se dal možná nazvat „rokem usilovného kopání“; v plném proudu byla výstavba splaškové kanalizace, rozjížděla se rekonstrukce a dostavba vodovodních sítí, občané v severních oblastech byli téměř „odříznuti“ od Úval, jih byl zablokován výkopovými pracemi ve Škvorecké. Bylo to, samozřejmě, velmi nepříjemné – prach, bláto, objížďky …

Na druhé straně – „vnitřní dluh města“, který ještě před šesti lety činil přibližně 1,5 miliardy Kč se snížil o více než-li  jednu třetinu; jinými slovy řečeno: téměř 600 milionů je „doma“.

A ještě jinými slovy řečeno: naše Úvaly se konečně dostávají do období, kdy pozvolna opustíme „podzemí“ a začneme skutečně a viditelně zvelebovat jejich „povrch“:

Na jaře 2013 otevřeme park s dětským hřištěm těsně u náměstí; snad v téže době začneme opravovat „barabiznu“ vedle sídla Policie ČR – zde vznikne „dům volnočasových aktivit“. Příští rok se jistě zavodní opravené rybníky Fabrák a Kalák; domnívám se, že zejména Fabrák bude vhodný dokonce i pro koupání. Dlouhodobým cílem je, aby vznikla procházková zóna podél Výmoly, která propojí Fabrák s mostem v Riegerově ulici – součástí této zóny bude i výše zmíněný, dnes již dokončený park u náměstí. A začnou se konečně ve velké míře opravovat i naše „tankodromy“, což jistě všichni rádi oceníme. Ve spolupráci s Krajem se možná již tento rok začne realizovat  akce nazvaná „průtah městem“, tedy oprava městských komunikací, které jsou v krajské správě (Pražská, Husova, Náměstí Arnošta z Pardubic, Riegerova, Dvořákova, 5. Května a Škvorecká).

Na Vinici nám doufejme již v tomto roce „vyroste“ telekomunikační věž s rozhlednou; jak daleko je z Vinice možno dohlédnout jistě všichni víme …

Od ledna 2013 je v provozu nová školní jídelna.  Za posledních šest let investovalo město Úvaly do svého školství 91,2 milionu Kč!! Ano, chybí ještě místa v mateřských školkách – na tom se ale usilovně pracuje a rok 2013 bude rokem projektových a dalších příprav na výstavbu školky v oblasti „cukrovaru“.

Rok 2013 bude též rokem změn v dopravní situaci a dopravní obslužnosti. Jsme již natolik velké město, že si jistě zasloužíme mít takovou autobusovou linku, která bude pravidelně spojovat odlehlé části města s centrem, školou a školkami. Já pevně věřím, že taková linka vznikne v souvislosti se změnami jízdních řádů od března 2013.

Dopravní situaci velmi komplikuje problematika parkování vozidel; v roce 2013 pravděpodobně dojde k určitým regulacím zejména na nejkritičtějších místech, tyto změny ale budou do určité míry omezeny několika faktory: rekonstrukcí drážního koridoru (během ní bude znemožněno parkování na plochách, které má město pronajato od Českých drah), neexistencí „záchytného parkoviště“ (je snaha toto parkoviště vybudovat v dnešních „uhelných skladech“) a bohužel i neexistencí městské policie, která je nezbytným prvkem regulace dopravy obecně (zastupitelstvo města její vznik od 1.1.2013 neschválilo).

V roce 2013 budou, samozřejmě, nadále podporovány a uskutečňovány všechny kulturní, společenské a sportovní akce, které v posledních šesti letech z popudu vedení města vznikly a které během krátké doby docela „zdomácněly“, například „vítání občánků“, advent na náměstí, bezpečná sobota a závody horských kol.

V této chvíli musím ovšem ze srdce poděkovat všem, kteří se na uskutečňování všech možných akcí podílejí, například pracovníkům našeho úřadu, kteří rádi pomáhají i vně své pracovní doby, naší kulturní komisi, hochům z „veřejně prospěšných služeb“, vedení základní školy, vedení městského domu dětí a mládeže, Klubu přátel přírody a historie Úval, občanskému sdružení Jonatan, občanskému sdružení Otevřené Úvaly, SK – Úvaly, TJ Sokol, tenisovému klubu, našim milým „hasičům“ – prostě všem, kteří rozdouvají úvalské stojaté vody ku prospěchu nás všech.

I když se mnou někteří nebudou souhlasit, domnívám se, že je možné hledět do budoucnosti města s pocitem optimismu. Město se prostě mění k lepšímu, postupně vyrovnává svůj vnitřní dluh a dříve nebo později se s jistotou stane nejvýznamnějším centrem na východ od Prahy.

Doufám, že „blbá nálada“, která se jako mor šíří republikou nezasáhne v roce 2013 naše Úvaly v takové míře, která by ohrozila současný trend jejich dalšího rozvoje.

Vážení a milí občané, držme Úvalům v roce 2013 palce …

MUDr. Jan Šťastný, starosta města