ale v této chvíli se jedná pouze o záměr ilustrovaný jednoduchou „studií“.

6. listopadu 2012 se v domě s pečovatelskou službou (Náměstí Svobody) od 18. hodin uskuteční „veřejné projednání“ této problematiky.

Prvý návrh na rozšíření lisovny předložilo vedení Essa Czech v roce 2004. Tento návrh byl megalomanický a v zastupitelstvu města neprošel. Tehdejší stanovisko místního sdružení ODS na původní verzi rozšiřování bylo také negativní.

Podnik Essa Czech tedy v Úvalech existuje již přes deset let. Můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit – dělat cokoli, ale vygumovat z mapy Úval jej již nelze.  Co však můžeme, je dosáhnout určité symbiozy a využít existenci tohoto podniku pro řešení některých dalších problémů, které Úvaly tíží. Lze vést diskuzi o tom, že dojde k zastřešení některých dnes hlučných provozů, zastřešení překládky materiálu a podobných záležitostí –  a že dojde k vytvoření většího odhlučňovacího valu.

Essa Czech by měla podstatnou mírou přispět na řešení problémů okolních lokalit jako je Hodov, Hájovna a Zálesí: veřejné osvětlení, komunikace, prostory pro sportovní aktivity a podobně. Součástí nyní navrhovaného „rozšíření“ by mělo být, například, i předání pozemku o rozloze cca 1 ha městu; jedná se o pozemek mezi lisovnou a Hodovem, pod současným „valem“. Mohou zde být kurty, dětské hřiště, cokoli.

Rozdíl mezi současným a budoucím stavem zachycuje tato vizualizace: vizualizace_Essa_Czech

Prozatím jde tedy pouze o studii, realizace podléhá schvalovacímu procesu v rámci příslušných legislativních norem. Jde ovšem o to, zda-li bude město nadále bojovat s větrnými mlýny, anebo si také „shrábne“ trochu té mouky, kterou umelou …

Nádherné exempláře králíků, holubů, drůbeže … To byla výstava chovatelů dne 28. října 2012. Poháry vítězům předal MUDr. Jan Šťastný, starosta města.

Jako každý rok, tak i letos se konal výlov úvalských rybníků. Úlovek nebyl vskutku malý a všichni podměreční kapříci putují do Vltavy. Objevily se ovšem i kusy „obří“.

Rybníky jsou nejen úvalským rodinným stříbrem; jsou i úvalskou šancí. Zatím jen málokdo ví, že jsou Úvaly se svými mnoha rybníky jakýmsi „jihočeským depandance“ východně od Prahy. Budiž našim rybářům dík, že vydávají tolik úsilí, aby naše rybníky zústaly v životaschopném stavu. Sobotní výlov neopoměli navštívit i starosta města MUDr. Jan Šťastný a místostarosta ing. Michal Breda.

Město rybářům v jejich úsilí pomáhá a v rámci možností bude jejich aktivity vždy podporovat. V této chvíli se, v rámci dotací, které jsme obdrželi z EU, se“revitalizuje“ Fabrák, Jámy a Kalák. Projekty k opravě horních rybníků jsou již také připraveny a doufejme, že přijde dotace i sem.

a možná, že jen málokdo si uvědomuje, co vlastně tato republika znamenala. Slavíme její vznik a tak trochu si neuvědomujeme její význam.

Pohleďme na mapu:

S kým jsme sousedili před 2. světovou válkou …

 

 

a s kým po ní … ??

 

 

28 října 1918 vzniklo samostatné Československo. Jeho vznik byl, bohužel, vykoupen smrtí mnoha vojáků na bitevních polích prvé světové války. Čest jejich památce.

Vznikla prvá československá republika, která představovala „klín demokracie“ zaťatý směrem na východ. A byla prosperující, relativně bohatá a velmi dobře vyzbrojená. Proto je absolutně nepochopitelné, proč západní velmoci podepsaly Mnichovský diktát.

Již tehdy muselo být přeci naprosto jasné, že likvidace prostoru, který prvá Československá Republika zabírala povede k válečnému konfliktu. Zobecněno: Právě likvidace tohoto „klínu demokracie“ možná vedla ke vzniku druhé světové války. To, co se dělo poté, mohlo být až druhotné.

Prvá Československá Republika však nebyla jen „klínem“  mezi státy s více či méně autoritativním režimem, který bránil jejich rozmachu. Byla i jakýmsi „šípem“ směrem na východ; šípem, který se zabodával do pozic komunismu. Tato skutečnost pány Hitlera a Stalina bezpochyby nesmírně štvala.

Vznik první Republiky také zahájil budování infrastruktury všeho druhu na všech územích této Republiky. Známý je například rozvoj školství, vzdělanosti a kultury táhnoucí se několik tisíc km od východu na západ. Ani hospodářská krize se z oblasti Československa se neprojevila tak intenzivně, jako na západě a v Americe.

Podzimní měsíce však nepřinášejí pouze oslavu vzniku samostatného Československa; bohužel – tato první republika zanikla 29. září 1938 po obsazení pohraničních oblastí Německem, právě na základě Mnichovské dohody. Hitler se mohl radovat: „klín demokracie“ byl rozklížen a tak zvaná „druhá republika“ okleštěna nejen o Sudety, přetrvala pouhých 167 dní. Pak, bohužel, přišel „Protektorát Čechy a Morava“.

Ale vraťme se k  letošnímu výročí: Jsem přesvědčen, že na naši prvou Republiku můžeme být právem hrdi. Čest všem, kteří se podíleli na jejím vzniku! Čest obětem první světové války!

(z projevu MUDr. Jana Šťastného u příležitosti kladení věnců k pomníku padlých hrdinů, Náměstí A. z Pardubic, 24. října 2012)

 

 

 

 

Pokud za několik měsíců projdete průchodem v domě „za sochou Arnošta z Pardubic“, pak projdete dvorem, pěšinkou se dostanete za dům vedle fary a před očima se vám objeví poměrně rozsáhlý park, s lavičkami, s hracími prvky pro děti …

To vše hned vedle náměstí. Parkem se dostanete do údolí Výmoly, kde se připravuje „pěší zóna“ a v budoucnosti dojde k propojení Riegerovy ulice s hrází Fabráku. Určitě je na co se těšit !!

 

Buduje se park vedle náměstí !!

 

Dne 13. října ve 14.00 hodin byla slavnostně odhalena pamětní deska spisovatelovi Josefu Kožíškovi, který zde – v dnešní Kožíškově ulici, dne 6. července 1933 zemřel. Slavnostního aktu se zúčastnili Úvaláci i mimoúvalští občané, zástupci Národního muzea, Matice české a další hosté. Úvodní slovo patřilo starostovi města, MUDr. Janu Šťastnému.

Spisovatel Josef Kožíšek se narodil 6. července 1861 v Lužanech u Přeštic a zemřel 6. července 1933 v Úvalech. Josef Kožíšek byl český básník, učitel a esperantista. Narodil se v rodině rolníka, gymnázium vystudoval v Plzni a učitelský ústav v Příbrami roku 1881. Pak působil jako učitel či ředitel na řadě tehdejších obecných škol a to až do roku 1920. Mimo jiné v Měčíně a v Klecanech; v letech 1895–1918 byl řídícím učitelem v obecné škole v Zápech. Po první světové válce se stal ředitelem literárního oddělení Státního nakladatelství v Praze.

Jeho první verše byly určeny pro příbuzné a přátele jeho žáků. Josef Kožíšek psal hodně pro děti, jejichž svět zobrazoval, a stal se tak následovníkem Josefa Václava Sládka a předchůdcem Františka Hrubína. Prosté jsou i názvy jeho sbírek: Doma, Na sluníčku 1890, Oku i srdéčku 1891. První z nich vyšla v roce 1890, když už předtím autor publikoval v časopisech.

Nejznámější je asi básnička Polámal se mraveneček, kterou leckdo zná, ale možná jen málokdo tuší, že ji napsal právě Josef Kožíšek.

Celkem vydal dvanáct knih, kromě Poupat také čítanky Ráno a Studánka. Kožíšek je i autorem řady pedagogických článků zaměřených zejména na počátky čtení.

Kožíšek věděl jak se dětem co nejvíce přiblížit. Používal jednoduchého říkadlového verše. V básničkách je rozpor mezi dobrem a zlem (a dobro vítězí) nebo líčí krásy venkovského života a lidové zvyky.

Spisovatel Josef Kožíšek zemřel v ulici, která nyní nese jeho jméno a pro nás všechny je jistě ctí, že můžeme odhalit pamětní tabuli, kterou naše město, s úctou v srdci, věnuje jeho památce.

Děkujeme všem občanům Úval, kteří i v této nelehké době podpořili ODS v krajských volbách. V Úvalech a okolí ODS „zvítězila“ se ziskem 21,71 % a pravicově orientované strany zde získaly celkem 45 % platných hlasů.

Úvaly tedy zůstaly uprostřed oranžové a rudé barvy „téměř modré“ a místní sdružení ODS chápe tuto skutečnost jako závazek vůči občanům města. Povzbuzeni tímto „lokálním úspěchem“ napneme všechny síly k tomu, aby byl naplněn náš volební program a město Úvaly se skutečně stalo nejvýznamnějším centrem východně od Prahy.

Domníváme se, že krajské volby 2012 budou určitým mezníkem v existenci Občanské demokratické strany.

Tvrdit, že ODS prohrála jen díky tomu, že je stranou vládní a činí nepopulární kroky by bylo pravdivé pouze v tom případě, že by volby vyhrály pouze demokratické levicové strany, například ČSSD. Toto tvrzení je však nepravdivé ve světle toho, že tyto volby de facto vyhráli komunisté. Je to velmi varovná skutečnost, neboť komunistická strana, není demokratická. A pokud si „hrajeme“ na demokratický stát, pak tuto okolnost nesmíme přehlédnout a podcenit.

A pokud kdokoli tvrdí, že tyto volby nebyly „referendem“ občanů o dalším směřování České Republiky – také nemá pravdu. Referendum to bylo !

A výsledek? V některých lokalitách si až přes 20% voličů přeje návrat ke „komunistickým jistotám“ (v Úvalech je to cca 12% voličů).

ODS tedy tyto volby zcela jednoznačně prohrála, a pokud nedojde k zásadním změnám nejen v jejím vedení, ale i ve stylu prosazování pravicové politiky, pak spěje ke svému existenčnímu konci.

Hlavním a zásadními problémy ODS je v této chvíli:

 • Nerovnováha mezi altruismem a egoismem osob, které mají vliv na chod této politické strany. Otázkou však zůstává, nejedná-li se o problém „napříč“ politickými stranami. Jinými slovy řečeno: Politik by měl být člověk, jehož altruismus, třeba jen mírně, převládá nad egoismem; tedy člověk, který jen lehce vybočuje z vrcholu Gausovy křivky.
 • Odklon od „pravicové politiky“ – „Pravicový politik“ by měla být osoba, která ctí pravicové hodnoty – a dokáže je aplikovat do reality, kterou sebou přináší aktuální chvíle, doba. Potřebné je i zopakovat si, co to je „pravicovost“, neboť v současné době se tento pojem, bohužel, stává synonymem pro zlodějinu, úplatkářství a tak podobně. To je rozhodně velká škoda. „Pravicovost“ je totiž zaměření na jednotlivce, na chápání potřeb jednotlivých individualit. Levicovost se zaměřuje na „dav“.
 • Určitý odklon od „demokratického chování“.  „Demokratický politik“ by měl mít dar naslouchat; občanům, členské základně své strany.

Takže máme „jádro pudla“: ODS ovládli buď lidé, kteří altruismem rozhodně netrpí – a pak ti, kteří pravicové principy nedokázali aplikovat na současnou dobu, na současnou ekonomickou situaci. Současný premiér a předseda ODS navíc netrpí smyslem „naslouchat“ a snaží se „řídit“ ODS způsobem téměř absolutistickým.

Existují ovšem i další faktory, které pověst ODS ničí, například nutnost koaličního vládnutí s nestabilními a nevyzrálými seskupeními. Příklad „věcí veřejných“ je více než-li deklarující. Málokdo však například také ví, jak TOP 09 zdevastovala sociální systém při svém působení na ministerstvu práce a sociálních věcí (jak známo, ministr Drábek právě odstupuje po úplatkářské aféře).

V tomto ohledu to má ČSSD jednodušší: má v patách koaliční KŠČM.  Ale pozor: Tato koalice může stát ČSSD snadno „život“, a to v rámci demokratického státu jistě dobré nebylo …

Takže:

Občanskou demokratickou stranu rozhodně musí postihnout zásadní personální, koncepční a další změny; souhrnně řečeno: změna filosofie přístupu k Republice, k občanům, ke členské základně.

Místní sdružení ODS bude tyto změny rozhodně podporovat – a také již podporuje.

Příklad: Namísto toho, aby se snižovaly výdaje, mají se zvýšit daně; to rozhodně není „pravicová politika“ – a tak zvaní „rebelové v ODS“ by se měli nazývat „osvícenci“. Mnozí lidé z členské základny ODS se dnes již na jejich stranu kloní – a také i někteří členové místního sdružení ODS v Úvalech –  viz www.odsuvaly.cz.

Za místní sdružení ODS Úvaly: MUDr. Jan Šťastný, předseda.

Výsledky krajských voleb v Úvalech naleznete zde: http://volby.cz/pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=1&xobec=538957

 

Dne 2. října 2012 se konalo zasedání Rady místního sdružení ODS. Jedním z projednávaných bodů byla i zpráva předsedy místního sdružení ODS o situaci v Úvalech, v místní ODS a o stavu „koalice“:

Zpráva předsedy místního sdružení ODS o „stavu města Úvaly“ k září 2012

Jistě není žádným tajemstvím, že se po Úvalech šíří „blbá nálada“. Ano, má své lokální příčiny, vyplývá však také z celkové nepřívětivé politické a hospodářské situace. V této zprávě bych však rád zmínil o tom, co je pro současnou dobu charakteristické a o čem se, často v návalu kritiky na současné vedení, bohužel, pozapomnělo.

Po komunálních podzimních komunálních volbách se v roce 2010 v čele města se ocitla široká koalice, složená se zástupců Občanské demokratické strany, České strany sociálně demokratické a sdružení Otevřené Úvaly. Ukázalo se, že takto pojatá koalice je pro Úvaly velmi výhodná za podmínky, že se prioritou zástupců jednotlivých stran stane problematika města. A to se skutečně stalo a důsledkem je široké spektrum cílů, které – pokud by byly realizovány, zásadně by k dobrému změnily tvář našeho města.

Celá řada těchto cílů je v současné době již plněna, či splněna.

Mezi investiční priority technického charakteru patřilo budování splaškové kanalizace, dokončení rozšíření kapacity čističky odpadních vod, příprava vodohospodářských staveb „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ a „Obchvat Jiren“, které zajistí dostatek pitné vody a její plynulý tlak ve všech částech města.

Mezi investiční priority sociálního charakteru patřila „nástavba základní školy“ , „přístavba pavilonu mateřské školy Kollárova“ a příprava rekonstrukce objektu č.p. 65, který byl v dezolátním stavu.

Celkově se dá konstatovat, že město Úvaly využilo možností financování investičních akcí prostřednictvím fondů Evropské Unie i českých fondů více než-li dobře, troufám si říci, že nejlépe ze všech měst stejné velikosti. Počítáme-li, že v Úvalech bydlí 6000 trvale přihlášených, pak částka na jednoho občana činí 97 tisíc Kč z 580 milionů Kč.

Jedná se tedy o investiční akce, jejichž výše již dnes dosahuje částky 580 milionů Kč a do konce tohoto volebního období to jistě bude přes 700 milionů Kč. Ať jsou výhrady proti mé osobě, či jiným členům současného vedení města jakékoli, Úvaly v tomto období prožívají historický a v budoucnosti již jen těžko opakovatelný investiční boom.

Z objektivních důvodů se nemohlo podařit to, na co občané Úval nejvíce upozorňují, tedy opravit podstatnější část komunikací ve vlastnictví města; na tyto rekonstrukce, bohužel, rozsáhlejší dotační programy neexistovaly. Přesto se podařilo získat dotaci na opravu ulice Vítězslava Nováka, která patřila k jedné z nejvíce postižených. Ve spolupráci se Středočeským krajem se rozjela příprava projektové dokumentace k rozsáhlé rekonstrukční akci na komunikacích ve správě Kraje, tak zvaný „průtah městem“, kam patří i rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic. Byla provedena i rozsáhlá pasportizace komunikací ve vlastnictví a správě města, s určením investičních priorit. V neposlední řadě došlo i k přípravě financování rekonstrukcí komunikací, neboť se jedná o částku dosahující několika set milionů Kč.

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 20. září 2012 záměr úvěru ve výši 120 milionů Kč právě na opravy komunikací.

V zájmu urychlení rekonstrukce komunikací  schválilo zastupitelstvo města i podstatné navýšení daně z nemovitosti – a právě zde narazila koalice na velký odpor. Byla sepsána petice proti navýšení této daně, kterou podepsalo velké množství občanů.  Co se koalici totiž nepodařilo, bylo zvládnout přípravu některých důležitých akcí, tedy i oprav komunikací i „marketingově“, tedy vysvětlit občanům potřebu navýšení příjmů města tak, aby to bylo jasné, srozumitelné a „uchopitelné“.

Podobný problém měla Koalice i v případě výpovědi nájmu Speciální a zvláštní škole (zřizované Krajem v prostorách města), která byla – v zájmu rozšíření kapacity školy základní, v roce 2011 podána. Na druhé straně se v tomto roce podařilo (doufejme definitivně) vytvořit podmínky pro existenci pobočky Základní umělecké školy Český Brod v Úvalech.

V období od komunálních voleb 2010 byly ovšem připraveny i některé důležité akce, které se týkaly životního prostředí a místních vodotečí. Podařilo se získat dotaci na prvou část rekonstrukce úvalských rybníků (Kalák, Jámy, Fabrák) a bylo požádáno o řadu dotací, které se týkaly parkových úprav, cyklotras a podobných „menších“ akcí.

Souhrn veškerých akcí je v příloze této zprávy ve formě tabulky.

Kromě výše popsaných investičních akcí vznikla z podnětu vedení města i řada akcí kulturních, společenských a sportovních. Jedná se například o Vítání občánků, Vánoce ve městě, Bezpečná sobota a Závody horských kol. Jen málokdo dnes již ví, že právě „vítání občánků“ bylo obnoveno až v roce 2007.

Občanská demokratická strana, místní sdružení v Úvalech se soustředila na podporu takových akcí, které se týkají současnosti. Domnívám se, že rozhodně pozadu nezůstáváme. Důležitá je historie i současnost.  A tak si dovoluji uvést, co se podařilo podpořit:

Velká cena města Úvaly v závodech horských kol (65 tis. Kč).

 • Obnova dětských hřišť (50 tis. Kč).
 • Drobnější instalatérké práce na kostele Na nebezvetí Panny Marie (20 tis.Kč).
 • Podpora Církve Českobratrské husitské (20 tis.Kč).
 • Moravský ples (16 tis. Kč).
 • Akce pro seniory (15 tis. Kč).
 • Vánoce ve městě (15 tis.Kč).
 • Konzert skupiny Chrisfari   (5.000 Kč).
 • „Bezpečné soboty“ (20 tis. Kč).
 • Dětský den na Slovanech (40 tis. Kč).
 • Prázdninový kurz angličtiny pro děti (15 tis. Kč).
 • Sbor dobrovolných hasičů (10 tis. Kč).
 • Velká cena v koulené (10 tis. Kč).
 • SK Úvaly – poháry vítězům (5 tis. Kč).
 • SK Úvaly – dětské hřiště (20 tis. Kč).

Možná tam bylo ještě něco navíc, prostě: plus minus 300 tis korun českých .

Rád bych se však blíže zamyslel nad situací v zastupitelstvu města. Jak jsem již konstatoval, v Úvalech existuje široká koalice – a dokonce i členové „nekoaličních stran“, jako například TOP 09 jednoznačně hlasují tak, aby to bylo v zájmu dalšího rozkvětu Úval.

Bohužel – výše uvedenou větu nelze aplikovat na všechny zastupitele, kteří se do zastupitelstva města Úvaly dostali na kandidátce ODS. Paradoxně došlo k situaci, kdy vítězná ODS má v patnáctičlenném zastupitelstvu města pouze tři jisté hlasy. Zastupitelka ing. Helena Váňová (členka ODS) a další zastupitel (nestraník na kandidátce ODS) , do koalice po komunálních volbách nevstoupili a v současné době proti koalici – a tedy i proti ODS velmi intenzivně vystupují. Forma tohoto antagonismu má dvojí režim: Tito zastupitelé přibližně z 80% nepodporují  prioritní záměry koalice a dostali se tak do pozice „odpadlíků“, v druhé řadě pak kritizují a zveličují některé formální chyby, které se ojediněle – například při přípravě materiálů pro zastupitelstvo vyskytnou. Je to „střelba do vlastních řad“ a nelze ji přehlédnout ani ignorovat.

Antagonismus paní ing. Heleny Váňové, bohužel, přesahuje i hranice jednání zastupitelstva města; její „zpověď“ v říjnovém čísle Života Úval je toho jistě důkazem.

Závěry:

1)      Úvaly se v současné době úspěšně vypořádávají s vyrovnáním „vnitřního dluhu“ na technické i sociální infrastruktuře, který celkové činí přibližně 1,5 miliardy Kč. V tomto trendu je potřeba za každou cenu pokračovat, a to zejména v současné chvíli, kdy lze „vyškrábat“ poslední zbytky evropských peněz.

2)      Je potřeba změnit marketing činnosti místního sdružení ODS Úvaly.

3)      Je potřeba učinit vše proto, aby byla eliminována určitá „rozpolcenost“ místního sdružení a aby se již nemohla opakovat situace, kdy se po komunálních volbách část kandidátů odtrhne a ignoruje volební program.

MUDr. Jan Šťastný, předseda místního sdružení ODS Úvaly

Říj
08

Zápis a usnesení z konání Rady místního sdružení ODS Úvaly dne 2. října 2012

Přítomni: Šťastný, Štěpánovský, Martinovský, Poledník, Jukinová

Omluven: Zeman

Nepřítomni: Kunetka, Hakenová

Projednávané body:

1)      Zpráva o stavu města, činnosti zastupitelstva města a pozici ODS v zastupitelstvu.

2)      Diskuze nad politickou situací v ČR.

3)      Zpráva o investičních a dalších akcí v období 2007 až 2012.

4)      Akce „zpomalovací práh u MŠ Pražská“ – dar ODS městu.

5)      Příprava na komunální volby v roce 2014.

6)      Návrh nového jednacího řádu MS ODS Úvaly.

7)      Podzimní sněm MS ODS Úvaly.

K bodu č. 1)

Předseda místního sdružení ODS předložil Radě MS ODS materiál „Zpráva předsedy MS ODS“ a dále soubor akcí, které byly, nebo jsou ve městě Úvaly realizovány v období let 2007 až 2012, tedy v období, kdy je ODS v čele správy města. Celkově se jedná o akce ve výši cca 580 milionů Kč, přičemž byly získány dotace ve výši převyšující částku 353 miliony Kč. Předseda MS ODS zhodnotil také přínos tohoto volebního období pro kulturní, společenský – a sportovní život v Úvalech. Během tohoto volebního období vzniklo mnoho dnes již „tradičních“ akcí, například „vítání občánků“, „vánoce ve městě“, „závody horských kol“, „svátek seniorů“ a další příležitostné. Zároveň předseda nastínil situaci v zastupitelstvu a MS ODS.

Usnesení: Rada MS ODS bere na vědomí zprávu předsedy MS ODS o stavu města, činnosti zastupitelstva města a pozici ODS v zastupitelstvu.

K bodu č. 2)

Členové Rady MS ODS si vyměnili názory na současnou politickou situaci v České Republice. Předseda MUDr. Jan Šťastný informoval o schůzce některých předsedů místních sdružení s poslancem Petrem Tluchořem a o rodící se iniciativě podpořit „rebely“ v poslanecké sněmovně. Text, pod kterým je možno se podepsat, zní: „Vážení členové poslaneckého klubu ODS, podporujeme šestici poslanců, kteří odmítli další zvyšování daní, které obsahuje vládní balíček zákonů. Vláda, kterou ODS vede dnes, podle našeho názoru provádí politiku, která nerespektuje programové cíle ODS. Jsme přesvědčeni, že hájení pravicových principů není nic, co by mohlo volební výsledek ODS poškodit. Děkujeme všem, kteří se k tomuto názoru připojí“ Za místní sdružení ODS se k této výzvě prozatím připojili Jan Šťastný, Josef Martinovský, Josef Štěpánovský a Zdeněk Jukin.

Usnesení k tomuto bodu nebylo navrženo.

K bodu č. 3)

Předseda MS sdružení ODS předložil členům Rady místního sdružení tabulkový výčet připravovaných akcí pro zbytek volebního období. Někteří členové poukázali na nutnost přesného výpočtu „cash flow“ tak, aby se město nedostalo do finančních potíží. Dále byl vznesen návrh, aby se část finančních prostředků z úvěru použila na výstavbu kulturního domu, který v Úvalech, po restituci KD Marie Majerové, chybí.

Usnesení: Rada MS ODS pověřuje předsedu MS ODS a starostu města MUDr. Šťastného

jednáním s předsedou finančního výboru zastupitelstva města o novelizaci „zásobníku projektů“ a „cash flow“ k 1.1.2012

Usnesení: Rada MS ODS pověřuje předsedu MS ODS a starostu města MUDr. Šťastného jednáním s předsedou výboru pro výstavbu zastupitelstva města o možnostech výstavby kulturního domu v Úvalech.

K bodu č. 4)

V oblasti mateřské školky Pražská chybí zpomalovací práh, který je v této lokalizaci velmi potřebný. Pevný zpomalovací práh má být realizován jako součást „průtahu městem“, současný „montovaný“ již dosluhuje. Členové MS ODS dospěli k názoru, že vhodným „mezistupněm“ pro období do realizace „pevného“ prahu by mohl být účinnější „montovaný“ práh.  Navrhuje se, aby byl tento práh realizován jako „dar MS ODS předškolákům“.

Usnesení: Rada MS ODS pověřuje dr. Šťastného, aby prověřil možnost instalace montovatelného zpomalovacího prahů v oblasti MŠ Pražská.

K bodu č. 5)

Komunální volby v roce 2014 budou prověrkou toho, zda-li chtějí občané Úval pokračovat v investičních a dalších akcích, které vedou ke snižování „vnitřního dluhu“ města, který činil v roce 2006 cca 1,5 mld. Kč. S přípravou voleb je potřeba začít již v tomto období.

Lze definovat některé základní faktory, které budou průběh komunálních voleb ovlivňovat, například zformování skutečné opozice – tedy takové, která bude chtít zcela radikálně změnit finanční politiku města a v podstatě i jeho směrování. Podstatným faktorem ovlivňujícím příští komunální volby, bude také neznalost nově se přistěhovavších občanů příčin, které vedly k zanedbanému stavu města a vysokému „vnitřnímu dluhu“; mnozí tito noví občané vidí příčinu v současném vedení města. Navíc: investiční akce, které jsou realizovány, považují mnozí – a právě zejména „noví“ občané za fenomén ztrpčující život a vedení města za element, který život ztrpčuje. V tomto smyslu se mohou odrazit i volební výsledky. Neblahou pro komunální volby je, samozřejmě, i vnitřní situace v ODS na vysoké i místní úrovni.

Usnesení: Rada MS ODS pověřuje předsedu MS ODS MUDr. Jana Šťastného zahájením příprav na komunální volby v roce 2014

K bodu č. 6)

V současné době má MS ODS Úvaly 28 členů, přičemž přibližně 10 členů se z různých důvodů, zejména zdravotních, nemůže účastnit sněmů ODS. Ohrožena je tak usnášeníschopnost sněmů a tím i akceschopnost MS ODS. Nový jednací řád by tedy měl mimo jiné též upravit volební systém tak, aby odpovídal úvalské realitě i zásadám proklamovaným centrálními strukturami ODS.

Usnesení: Rada MS ODS pověřuje ing. Zdeňka Jukinu přípravou nového jednacího řádu tak, aby mohl být předložen sněmu MS ODS v měsíci listopadu 2012

K bodu č. 7)

Členové Rady MS ODS se shodli, že by se podzimní sněm MS ODS měl konat v období po krajských a senátních volbách, tzn. Na počátku měsíce listopadu.

Zapsal: MUDr. Jan Šťastný, předseda MS ODS

Zápis ověřili:  všichni účastníci Rady MS ODS, která se uskutečnila 2. října 2012