graf-danove-prijmy-1997-20091

ROZBOR GRAFU DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA

 

Do roku 2000 nebyla oddělena daň z příjmu fyzických osob od DPH, což je vidět i z grafu, proto v tomto období razantně poklesl příjem z této daně. Na poklesu daně z příjmu fyzických osob – respektive na její výši (v Úvalech spíše „níži“) se ovšem  podílí i další faktory, a to malé množství plátců (firem) na území města – a samozřejmě i daňové úniky …

Z tohoto úhlu pohledu lze ovšem vyvozovat, že je potřebné zvýšit poptávku po službách a tudíž zvýšení počtu firem poskytujících služby. Toto jistě nelze dosáhnout nějakým direktivním způsobem, neboť se ocitáme v systému tržního hospodářství. Existují dva základní způsoby, jak zvýšení poptávky navodit:

1.    Zvýšit počet obyvatel a tím i počet občanů trvale přebývajících v Úvalech, neodjíždějících za prací do hlavního města, což povede k navýšení příjmu z této daně přímým a nepřímým způsobem: přímo – navýšením počtu podnikatelů v důsledku zvýšené poptávky po službách (více občanů rovná se větší poptávka) a nepřímo – přerozdělování je úměrné počtu obyvatel a Úvaly se dostanou do „vyšší kategorie“.

2.    Zvýšit atraktivitu prostředí pro mimoúvalské návštěvníky investicemi do renovace místních přírodních krás, turistických a sportovních příležitostí, kultury a tak dále.

            S rozvojem drobného podnikání – obecně pak s existencí minimálního množství pracovních míst na území města ovšem souvisí i počet osob platících daň ze závislé činnosti – tedy „zaměstnanců“. I zde je „propast“, neboť velké množství občanů dojíždí za prací do hlavního města. I v případě této daně tedy platí pravidla 1 a 2, uvedená výše.

Mírný vzestup příjmů u daně z právnických osob způsobilo možná přihlášení se některých obyvatel i společně s firmou, která  vykazuje zisk a tím pádem i daň ze zisku a kapitálových výdajů, možná se na zvýšení podílela firmy ESSA CZECH, PT Servis, Hennig a další právnické osoby. Podrobný rozbor je v tomto případě obtížný.

Obecně lze konstatovat, že Úvaly „trpí“ obecně platným ekonomickým pravidlem, které říká, že „převažuje-li dovoz nad vývozem, oblast chudne“. Toto pravidlo platí nejen v státním, ale i v obecním měřítku. A v Úvalech, bohužel, dovoz silně převládá, neboť většina občanů zanechává svou zdanitelnou práci – ale i vlastní finanční prostředky za hranicemi města …

Absurdita situace je dokonce umocňována skutečností, že při dvou změnách přerozdělování daní, které v nedávné minulosti proběhly, se Úvaly ocitly v „daňovém propadu“ – jinými slovy řečeno: z našich skromných daní byl „uždibnut“ kus pro jiné obce. Tyto poklesy nejsou na grafu příliš patrny, neboť byly částečně kompenzovány hospodářským růstem; absolutní ztráta činila cca 7 milionů Kč.

Na grafu se ovšem zřetelně objevuje současná hospodářská krize …

Jisté rezervy jistě skrývá daň z nemovitosti, která má být navýšena změnou zákona koeficientem 2,0 – a zároveň přestává platit výjimka pro nově postavené objekty. Křivka této daně se tedy na grafu v budoucnosti zvedne.

Závěrem je nutno konstatovat, že je velmi obtížné činit prognostické závěry, neboť daňové příjmy města se mohou skutečně v budoucnosti vyvíjet dramaticky – a v obou směrech. Budou je ovlivňovat jak faktory makroekonomické, tak i situace v samotných Úvalech.