V pondělí, 29. června 2009 se nad Úvaly přehnal snad nejsilnější přívalový déšť, doprovázený bouřkou, za posledních mnoho let (pamětníci mohou tento údaj doplnit). Naštěstí – trval jen 15 minut. Přesto se občané v oblasti nádraží „topili“ téměř po kolena, dešťová kanalizace totálně selhala,ˇčistička odpadních vod byla prakticky vyřazena z provozu, leckde bylo vodou vytrháno dláždění – a tak dále.

S trochou nadsázky by se dalo konstatovat, že tento krátký náplavový déšť naznačil, co by se mohlo stát, kdyby byla jeho délka jen o něco větší …

Ukazuje se že, pasportizace „odvodnění Úval“, kterou současné vedení města provádí je naprosto nezbytná a těžko lze pochopit i vysvětlit, proč nebyla provedena již dávno.

Krátký přívalový déšť navíc zcela jasně prokázal, že opravdu není možné, aby byly dešťové vody z některých nemovitostí odváděny do splaškové kanalizace, aby se dešťové a splaškové vody mísily.

Nelze než vyzvat občany, kteří tímto způsobem odvod dešťových vod realizují, aby – v zájmu bezpečnosti města a svých spoluobčanů, tento způsob urychleně opustili.

Situace v oblasti Na Spojce, kam odtékají dešťové vody i z oblasti drážního koridoru navíc ukázala, jak je nutné zabývat se odvodem dešťových vod v souvislosti s rekonstrukcí kolejišť velmi intenzivně, že je snaha současného vedení města o to, aby investor rekonstrukce nesl i výdaje za odvod dešťových vod, zcela oprávněná.

Přívalová voda 29. června – to byl „test“, který jasně definoval, co musí každé vedení města v budoucnosti prosazovat …

25. června byl na zasedální zastupitelstva schválen další krok změny územního plánu „za přeložkou“ silnice I/XII, tentokrát hlasoval proti návrhu pouze zastupitel za KSČM.

Schválením tohoto kroku se definitivně otevřela cesta k získání dalších 20 milionů Kč od firmy Úvaly Development, tak jak vyplývá ze smlouvy, která byla mezi městem a touto společností uzavřena.

V současné době končí významná etapa „pasportizace“ dešťové kanalizace v Úvalech. Její délka čítá přibližně 18 km a existuje 494 šachet. Zní to až neuvěřitelně, ale až do této doby neexistoval materiál, který by takto detailně tuto kanalizaci mapoval, přestože se jedná o záležitost enormně důležitou.

Vytvoření tohoto materiálu je dalším, velmi významným úspěchem současného vedení města. Bohužel: opět se nejedná o záležitost „na povrchu viditelnou“ a občané ji možná jen těžko ocení.

Proč důležitou? Nejen z hlediska možné dostavby či rekonstrukce. Průnik „balastních vod“, to tedy i vody dešťové do kanalizace splaškové významným způsobem negativně ovlivňuje činnost čističky odpadních vod (ČOV) a odstranění tohoto průniku je i podmínkou dalšího zvyšování její kapacity !

Byly předány výsledky geodetického zaměření dešťové kanalizace s podrobnými mapami, které obsahují nejen prostou „síť“, nýbrž i její trojrozměrné uložení, profily potrubí, polohu šachet a další důležité informace, někdy velmi detailní, které nemohou být obsahem této informace.

Dále byly předány výsledky monitorovací kampaně, která byla prováděna kamerovým systémem. Snímky pořízené kamerou jsou přílohou materiálu.

Jasně bylo prokázáno, že existuje přímá souvislost mezi množstvím srážek a zátěží splaškové kanalizace, jedná se částečně o průnik přímý, jednak „nepřímý“ díky tomu, že  řada nemovitostí má stále odvod dešťových vod odveden do kanalizace splaškové …

Absurdně je tomu místy i naopak: splašky jsou z mnohých nemovitostí odváděny do kanalizace dešťové – a tím, samozřejmě i do místních vodotečí. Byly odebrány i vzorky z našich potoků a dokázáno jejich znečištění splaškovými vodami.

A co dále? Jaké jsou výstupy pro řešení a co z pasportizace vyplývá ? Zejména následující:

1.      Není myslitelné, aby donekonečna přetrvával stav tolerovaný v dobách socialismu, kdy některé nemovitosti odvádějí své „splašky“ do dešťové kanalizace – a naopak.

2.      Je potřeba vytypovat konkrétní místa, kde dochází k mísení nadprůměrně – jedním z takových míst je například oblast staré ČOV a Raisovy ulice.

V průběhu zimních měsíců (termín definitivního ukončení pasportizace je 30. listopad 2009) bude uspořádán seminář, kde budou výsledky průzkumu podrobně prezentovány, pozvána bude široká veřejnost – a pochopitelně i zastupitelé.

Zároveň musí být zahájena rozsáhlá informativní kampaň o nutnosti oddělení splaškové a dešťové kanalizace v jednotlivých nemovitostech. Jistě je to velmi nepopulární, nicméně naprosto nezbytné.

Čvn
12

23. duben 2008: Pro Úvaly historický den – podpis smlouvy o spolupráci mezi městem a investorem výstavby na Hostíně.

Na základě smlouvy o spolupráci získá město nejméně 80 milionů Kč na hotovosti, které mohou být použity na dostavbu či rekonstrukci infrastruktury města. Bez těchto finančních prostředků by město nemohlo žádat o žádný typ dotací, nepočítáme-li ty drobné, méně významné.

Podpisem smlouvy získá město navíc dvě mateřské školky, z nichž jedna bude propojena s prvých stupněm zakladní školy, veřejnou a zeleň, veřejná prostranství a další nemovitý majetek v hodnotě přibližně půl miliardy Kč.

Podpis historické smlouvy: A můžeme investovat !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již v roce 2007 bylo obnoceno „vítání občánků“, zrušené předtím co by „přežitek socialismu“. Nelze než konstatovat, že se jedná o krásný, působivý – a potřebný akt občanské soudržnosti. Proč nepřivítat maličké, kteří budou naše město obývat a jednou možná určovat i jeho tvář?

 

Opravdu, přibýváme:

 

Počet dětí narozených v Úvalech od roku 2000 – do února roku 2009
 
2009
8
2008
91
2007
86
2006
76
2005
68
2004
73
2003
69
2002
59
2001
62
2000
50

Samozřejmě je při této příležitosti potřebné připravovat sociální infrastrukturu. Právě v tomto volebním období dochází k zásadním zlomovým změnám, které se týkají mateřských škol i základní školy.

Nemůžeme si ovšem nepoložit zásadní otázku: Proč, proboha, až nyní, když bylo přeci dávno jasné, že se počet dětí bude v Úvalech zvyšovat ??

No, současné vedení města, které nastoupilo v roce 2006 se s tímto problémem úspěšně vyrovnává, i když  počet nespokojených maminek, kterým bylo odepřeno přijetí dítěte do mateřské školy vzrůstá.

Pro školní rok 2008-9 se podařilo navýšit počet míst v MŠ o dvacet, byť za cenu ztráty menší „tělocvičny“.

Na podzim roku 2009 bude připravena žádost o dotaci na rozšíření kapacity MŠ Kollárova. Je škoda, že zastupitelstvo města nesouhlasilo s rekonstrukcí objektu Tesco pod základní školou na školku. Ta už tam mohla stát nyní …

Na podzim budou též připraveny žádosti o dotaci na zefektivnění využití prostor ve stávající základní a speciální škole. A opět si nelze neodpustit otázku: Proč, proboha, nebyla efektivizace současných prostor v základní škole a ve speciální škole součástí připravované dostavby školy ?? Opět jeden kostlivec, se kterým se musí současné vedení města poprat.

Součástí výtavby na Hostíně bude i výstavba dvou mateřských škol, z nichž jedna bude spojena s prvým stupněm ZŠ. Do budoucnosti lze tedy hledět určitě optimisticky.

Prostě i zde platí: Žádné strašení, raději řešení !

Čvn
09

Nový vzhled měsíčníku Život Úval vyvolává četné diskuze a protestují zejména ti, kteří se nedokáží vyrovnat se skutečností, že se jedná o krok kupředu. Nalézají argumenty, nad kterými někdy zůstává rozum stát:

  • Je to dražší. (Rozdíl je minimální a vyrovnává jej inzerce.)
  • Jsou tam zbytečné rubriky. (Opravdu ???)
  • Oproti černobílé verzi chybí diskuze a polemiky. (No tak diskutujte a polemizujte – žádné příspěvky nepřicházejí ?!)
  • Měsíčník je cenzurován. (Tento argument je skutečně velmi směšný.)
  • Jedná se o měsíčník města, nikoli zastupitelstva. (Zastupitelé mají možnost publikovat své příspěvky – nečiní tak.)

Kliknete-li na následující odkaz, můžete si stáhnout všechna barevná čísla Života Úval: http://www.mestouvaly.cz/zivot-uval

Čvn
05
Kategorie (ODS) 05-06-2009

Slovany 30. května 2009:

Občanská demokratická strana, místní sdružení v Úvalech, uspořádala „Dětský den na Slovanech“ aneb !Kdo si hraje, nezlobí !“ I když bylo počasí poněkud nepříznivé, vládla dobrá nálada, děti se vyváděly a skutečně nezlobily. K dispozici byly soutěže, sladkosti, buřty. Prvých čtyřicet tatínků obdrželo zdarma pivo …